Statut ZKO

Statut  základních kynologických organizací  ČKS  (dále jen  ZKO)

Článek  I. Základní ustanovení

1.    Základním organizačním článkem v Českém kynologickém svazu ( dále jen ČKS ) jsou  
       Základní  kynologické organizace ( dále jen ZKO ).  Aby činnost  v ZKO byla v souladu 
       s normami platnými v ČKS  i zákony ČR, je vytvořen tento statut. 

2.    V  ZKO je organizována veškerá kynologická činnost, která se řídí podle zájmů jejích  
       kmenových členů.ZKO jsou organizovány a začleněny v ČKS jako právní subjekty s 
       působností podle státoprávního územního uspořádání s vlastním IČO.  Jejich přijetí za člena 
       ČKS schvaluje předsednictvo ČKS a každá přijatá ZKO má u ČKS své registrační číslo,
       po jehož obdržení obratem zažádá  na  místně  příslušném pracovišti  Českého statistického   
       úřadu o vlastní IČO.

3.    ZKO může být ustavena při počtu minimálně 10 členů, pokud nebude stanovami ČKS  
       určeno jinak. K řízení své činnosti volí ze svých členů výbor a revizní komisi.  O zániku 
       ZKO rozhodne 2/3 většina členů na řádně svolané členské schůzi. V pozvánce na tuto ČS   
       musí být uvedeno, že se bude rozhodovat o ukončení činnosti ZKO. Před ukončením činnosti 
       musí být vypořádány veškeré pohledávky především pohledávky vůči ČKS. Do té doby lze 
       ukončit činnost ZKO pouze soudní cestou v souladu se zákony platnými v ČR.

4.    ZKO ve své kompetenci dobrovolného  občanského sdružení  zajišťuje především činnosti 
       týkající se kynologického sportu ( výcvik, chovatelství atp. ). Dodržuje zásady a zákonná   
       ustanovení týkající se ochrany zvířat. Spolupracuje s kynologickými i jinými organizacemi 
       v ČR i zahraničí, pokud činnost v těchto organizacích neodporuje  stanovám ČKS, zásadám a   
       směrnicím FCI nebo zákonům platných v ČR.

5.    K zajištění své činnosti stanoví a vybírá od svých členů účelové členské příspěvky ve znění 
       stanov ČKS a zákonů platných v ČR.  Pro zajištění své činnosti může ZKO vyvíjet i  
       hospodářskou činnost, pokud tato neodporuje reglementu FCI  ( příkladně obchod se psy ),  
       nebo stanovám ČKS a zákonům v ČR. 

6.    Pro svou činnost může zpracovat a vydat interní směrnice, které nesmí být v rozporu 
       s obdobnými ustanoveními jako je tomu u článku  I.  odstavec 5.  

7.    Podle svých možností a podmínek buduje vlastní výcviková a podobná zařízení. Soustavně 
       z řad svých členů vybírá a vychovává nové kynologické odborníky ( rozhodčí, figuranty, 
       chovatele atp. ). Stará se o výchovu  a přípravu kynologické mládeže.  Povoluje hostování   
       členům z jiné organizace v organizaci vlastní.

Článek  II. Organizační struktura v ZKO

1.    Organizační  struktura  v ZKO  se plně řídí stanovami ČKS. V rámci svých možností a 
       podmínek si může vytvořit další pomocné struktury řízení tak, aby nebyly v rozporu se 
       stanovami ČKS a obecně platnými zákony v ČR.

2.    Základní stupně řízení v ZKO jsou:   
       a)   Členská schůze ZKO ( dále jen ČS ) 
       b)   Výbor ZKO  
       c)   Revizní komise ZKO ( dále jen  RK )    

Článek  III. Členská schůze ZKO

1.    ČS  je v ZKO nejvyšším orgánem.  Svolává ji písemnou  pozvánkou s navrženým   
       programem výbor ZKO podle potřeby,  minimálně  jednou  ročně.  Při skončení volebního  
       období se svolává výroční  členská schůze ( dále jen VČS ).  Na VČS  je  volen  nový  výbor   
       a RK. Délka volebního období je dána platnými Stanovami ČKS.

2.    ČS projednává a schvaluje především: 
       a)   zprávu nebo zprávy za uplynulé období od poslední ČS ( VČS ) o činnosti a hospodaření,  
             kontroluje plnění usnesení.
       b)   volí výbor a RK na další volební období   
       c)   volí delegáty na krajskou konferenci a kandidáty do výboru krajské  kynol. organizace. 
       d)   schvaluje plán činnosti,finanční rozpočet a usnesení z ČS  ( VČS ) 
       e)   schvaluje  výši  členských příspěvků v návaznosti na ČKS.  
       f)    projednává, kontroluje a schvaluje činnost výboru a RK 
       g)   jmenuje a vysílá své zástupce do jednání místních orgánů státní správy ( MÚ či OÚ atp. ) 
       h)   projednává a řeší připomínky, stížnosti, odvolání členů k ČS  atp.

Článek  IV. Výbor  ZKO

1.    Výbor  řídí veškerou činnost  ZKO mezi  ČS  ( VČS ).  Schází se podle potřeby, minimálně   
       4x za rok.

2.    Výbor  ZKO volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře podle potřeb a náročnosti 
       v činnosti organizace (místopředseda, pokladník či ekonom, výcvikář, hospodář, jednatel,   
       referent pro chov atp.) 
       podle potřeb a možností organizace lze jednotlivé funkce kumulovat, za předpokladu, že 
       nedojde ke střetu  zájmů. Předseda  je statutárním zástupcem ZKO a svolává či pověřuje 
       svoláním výborových schůzí  některého z členů výboru. Výbor ZKO má vždy lichý počet  
       členů.

3.    Výbor plní úkoly a usnesení  ČS  ( VČS ).  Koordinuje činnost v ZKO i s veřejností.   
       Zajišťuje také plnění závazných usnesení  a rozhodnutí vyšších orgánů ČKS ve znění stanov 
       ČKS.

4.    Výbor  ZKO přijímá nové členy a o jejich přijetí informuje na nejbližší ČS.  Vede jejich 
       evidenci v ZKO ve znění stanov ČKS.  Ze svých členů  vybírá a připravuje nové odborníky  
       a funkcionáře.  Stará se o růst členské základny a zabezpečuje péči o majetek ZKO.   
       Zabezpečuje plnění ČS schváleného plánu činnosti a finančního rozpočtu ZKO. 

5.    Podle rozhodnutí ČS připravuje návrhy interních směrnic,  nebo vytváří a jmenuje pracovní 
       či odborné komise s právem poradním pro řešení složitých záležitostí v ZKO.

6.    Pro ČS připravuje především návrhy plánu činnosti, rozpočtu, usnesení ČS a VČS,  
       kandidátů do výboru ZKO.

7.    Pokud  musí výbor ZKO řešit některé záležitosti, pro které nemá ČKS ve svých stanovách či  
       směrnicích určené postupy, postupuje podle obecně platných ustanovení a zákonů  
       pro občanská sdružení  v ČR.

Článek  V. RK ZKO

1.    RK je volena na ČS  ( VČS )  a za svou činnost se zodpovídá pouze a v plném rozsahu  ČS.  
       Ze svého středu si volí předsedu.ZKO s počtem členů do 30 mohou volit  podle svého 
       uvážení pouze jednoho revizora se stejnými povinnostmi a právy  RK.  RK má vždy lichý 
       počet členů.

2.    Předseda RK svolává schůze RK podle potřeby, minimálně 2x do roka.  Předseda RK je zván 
       na schůze výboru ZKO s hlasem poradním.

3.    RK kontroluje veškerou činnost v ZKO, obzvláště činnost výboru. O výsledcích své činnosti 
       informuje ČS ( VČS ). Zjištěné závady projednává s výborem ZKO včetně způsobu a 
       termínu nápravy zjištěných nedostatků.  Všichni  funkcionáři  výboru, ale i členové ZKO 
       jsou povinni  poskytnout RK na požádání všechny  potřebné informace, mimo informace 
       spadající do zákona na ochranu osobních údajů.

4.    V případě potřeby krajní nouze pro vyřešení neodkladné záležitosti kterou není schopen či 
       ochoten výbor organizace vyřešit, může RK svolat  písemně mimořádnou ČS s konkrétním 
       programem.

Článek  VI. Ustanovení závěrečná

1.    Tento statut je určen pro ujednocení činnosti a práce v základních organizačních subjektech 
       ČKS  a těmi jsou ZKO.  Platnost  statutu  je dána dnem jeho schválení předsednictvem ČKS 
       a končí dnem jeho zrušení či  nahrazení  jinou směrnicí. 

2.    Tento statut byl schválen předsednictvem ČKS dne 11.12.2007 a nabývá účinnosti od  1.1.2008

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.