Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI)

Čl. 1 
Název sídlo žadatele

(1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách sportovního výcviku (dále jen zkoušek z výkonu )  nebo svodu psů, byl zpracován a je určen pro Český kynologický svaz, se sídlem U Pergamenky 3 , 170 00 Praha 7 (dále jen ČKS ) , IČO 00550019, tel. a fax. 266 722 235 .
(2) Uvedený žadatel ČKS v souladu s ustanoveními zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách z výkonu nebo svodu  psů“, prováděných podle zkušebních řádů  uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI), (dále jen ,,Řád“)

Čl. 2
Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla k předvádění psů  na zkouškách z výkonu  nebo svodu psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu.
 
(2)Řád se týká sportovní výchovy a výcviku při zkouškách a svodech psů.  Pro účely tohoto řádu se zkouškami rozumí použití psů ke sportovní obraně při tréninku, zkouškách, závodech, soutěžích, mistrovstvích,veřejných vystoupeních, ukázkách sportovního výcviku. Svodem psů se pro účely tohoto řádu rozumí i přezkoušení přezkoušení povahových vlastností na bonitacích a předvedení psů  za účelem posouzení exteriéru na výstavách a bonitacích.

Cviky obrany jsou prováděny pouze za účelem výchovy a výcviku zvířete podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI) – § 4 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(4) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat) .

Čl. 3
Pořadatel zkoušek z výkonu psů nebo svodu

(1) Odpovědná fyzická osoba, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých zkoušek z výkonu  nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je určena  organizátorem akce 
 

 V rámci ČKS mají právo organizovat zkoušky z výkonu a svody jako organizátor tyto složky:

a/  Základní kynologické organizace ZKO  nebo krajské výbory ČKS  v místě působení 
b/  Sekretariát ČKS, pokud z rozhodnutí Pléna nebo Předsednictva zabezpečuje vrcholnou
     celostátní kynologickou akci.
c/  Kolektivní členové ČKS – chovatelské kluby,kluby speciálního výcviku a jejich územní  
     organizace (pobočky) 

Odpovědná osoba bude uvedena v žádosti na jednotlivé zkoušky nebo svod psů, která se předkládá orgánům veterinární správy a následně obci. Odpovědná osoba je statutárním zástupcem organizátora. .

(2) ČKS je právnickou osobou zodpovídající za dodržování ustanovení tohoto řádu. Jelikož není sám fyzickou osobou a neodpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu  nebo svodu za uvedené povinnosti, jmenuje konkrétní fyzickou osobu pořadatele, který za tyto povinnosti odpovídá.

(3 Odpovědná osoba, předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro zkoušky z výkonu nebo svodu při mezinárodních akcích Státní veterinární správě ČR (SVS ČR) a při akcích národních nebo regionálních Městské veterinární správě v Praze nebo krajské veterinární správě, místně příslušné podle místa konaných zkoušek z výkonu nebo svodu. V žádosti o pořádání zkoušek nebo svodu uvede :
      a) název a sídlo žadatele,
      b) jméno, příjmení, datum narození pořadatele, který odpovídá při přípravě a průběhu 
          zkoušek z výkonu nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a 
          péče o zvířata,
      c) dobu a místo konání zkoušek z výkonu nebo svodu ,
      d) plemena psů a jejich věkové kategorie,
      e) součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.
 
Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním zkoušek z výkonu nebo svodu místně příslušné obci.
(4) Pořadatelem může být  pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna
   a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů ,
   b) zjistit změny v chování psů ,
   c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody psů 
   d) kvalifikovaně manipulovat se psy ,
   e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání zkoušek z výkonu, veřejného 
       vystoupení nebo svodu.

Čl. 4
Psi, kteří se zkoušek z výkonu nebo svodu účastní

(1) Řád se vztahuje na  maximální počet 30 psů na jedné akci, na jednoho rozhodčího a den. Háravé feny se mohou účastnit, ale  musí být drženy a předvedeny odděleně. Nesmí být připuštěny žádné výjimky. Jedná se o všechna plemena psů včetně jedinců bez prokázaného původu. 
(2) Ke zkouškám nebo svodu lze připustit jen psy zdravé a v dobré kondici. Po přejímce a veterinární prohlídce jsou ze zkoušek vyloučeni :
a/ psi nemocní, poranění, slepí nebo hluší, podvyživení a zesláblí. Pes,který je léčený, se 
    může zúčastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem.
b/ feny březí více jak 30 dnů, feny do 50 dnů  po porodu 
c/ pes, na kterém byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1, písm.g) zákona na ochranu zvířat proti 
    týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců).  
d/ pes, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (majitel) odmítl 
    podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění.
 f/ pes přepravený na zkoušky z výkonu nebo svod nevhodným způsobem, přepravním 
    prostředkem nebo za  podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.
g/ psi zjevně útoční napadající osoby či jiné psy či psi neovladatelní svými psovody

(3) Zkoušek z výkonu a svodů se mohou zúčastnit psi po dosažení věku 10 měsíců.

Čl. 5
Popis a charakteristika činností při zkouškách z výkonu a svodech.

(1) Majitel nebo psovod psa je povinen:
a) po celou dobu  zkoušek z výkonu nebo svodu psů mít psa pod svým dohledem 
b) zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce
c) podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení

Seznam disciplin je uveden v příloze č. I .

(2) Charakteristiky činností prováděných se zvířaty dle popisu všech disciplín, které psi   absolvuji při zkouškách z výkonu a svodech , jsou uvedeny ve zkušebních řádech 
pro zkoušky z výkonu psů – viz příloha č. II. .

(3) Zkoušky v rámci jednotlivých zkušebních řádů se dělí na zkoušky všestranné a zkoušky speciální.

(4) Druhy a stupně zkoušek  ( uvedené zkratky jsou zkratkami původních textů názvu 
jednotlivých zkoušek). 
 
FCI   – Internationale Prüfungs Ordnung – IPO
všestranné – Mezinárodní zkouška pracovního psa  –  IPO – 1 – 3  
         speciální    – Mezinárodní zkouška psa stopaře         –  IPO – FH  
         ZŘ Mondioring mezinárodní – třída I.- II. – III.

SchH/ VPG – Schutz Hund / 
    všestranné  –  SchH / VPG 1-3
     speciální    –  zkouška doprovodného psa BH   
                      –  zkouška stopaře 1-3 ( stopa zkoušky SchH /VPG 1-3 ) FPr 1-3  
                      –   pachové práce 1-2 – FH 1 – 2

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR 
  všestranné    – zkouška základního minima ( ZM )
                      – zkouška všestranného výcviku ZVV 1 – 3   
   speciální       – zkouška základního minima malých plemen ( ZMMP )
                      – zkouška psa malých plemen  ZMP 1 – 2   
                      – zkouška psa stopaře 1 – 2   ( ZPS  ) 
                      – zkouška psa obranáře 1 – 2    ( ZPO )
                      – zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO ).

ZŘ Agility ČR     –  kategorie SMALL – S (malý)         –   (zkoušky SA1-3)
                                  –  kategorie MEDIUM – M (střední) –   (zkoušky MA1-3)
                                  –  kategorie LARGE – L (velký)       –   (zkoušky LA1-3)

Pravidla Flyballu – Round Robin (každý s každým)
                                  – KO systém (vyřazovací závod pro 6 družstev)
                                  – Doublle Elimination (závod pro 12 družstev na 2 prohry)

Všech zkoušek dle těchto zkušebních řádů se mohou zůčastňovat i psi bez průkazu původu. Pokud na zkoušku nastoupí pes s PP, který není FCI uznáván, je posouzen jako pes bez PP.

Čl. 6
Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

(1) Psi na zkouškách jsou vedeni na hladkém řetízkovém obojku tak, aby psovi nepůsobil bolest. Pes je při zkouškách na vodítku, nebo bez vodítka u nohy  do té doby, než je vypuštěn k určité disciplíně. 
 
(2) Je zakázáno používat donucovacích prostředků (např. ostnatého obojku, elektrického obojku, stahovacího obojku bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky).

(3) Psovod nesmí psa trestat  během zkoušek, ani v čase, kdy není  předváděn.

(4) K předvedení jednotlivých cviků jsou používány cvičební pomůcky a náčiní, umístěná na cvičebním prostoru. Před zahájením provádění discipliny je kontrolována  rozhodčím ( je používána unifikovaná výstroj zahraniční nebo domácí výroby ).

Jako výstroj se používají zejména tyto pomůcky:

náhubek – formovaný, povrchově upravený, drátěný náhubek, fixovaný koženým páskem v horní části, která dosedá na hřbet nosu, vypodložený koženým páskem s plstí, velikostí odpovídající mohutnosti a tvaru hlavy konkretního psa.
obojek řetízkový – kovový řetízek z oček 10 x 20 – 60 mm, délky cca 600 mm, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem o průměru 30 mm, s mechanickým omezením úplného zatažení smyčky,
obojek kožený – kůže šířky 30 mm a tloušťky 4 mm, s kovovými kroužky na připnutí vodítka, zapínání kovovou přezkou 40 x 30 mm, s omezením úplného zatažení smyčky,
vodítko krátké – popruh nebo kůže o šířce 20 – 25 mm, minimálně 2 mm silný, délky cca 150 cm, připínání řešeno otočnou vypouštěcí karabinou,
vodítko dlouhé – konstruováno jako vodítko krátké, vylehčený materiál, délky cca 10 m, 
postroj stopovací – 3 kožené pásky, vzájemně propojené na hlavě a hrudi, kolem hrudi stavitelný pásek, zapínání na kovovou přezku, na hřbetě kovový proužek o průměru 30 mm na připínání vodítka, 
činka dřevěná (aport) – soustružená činka z tvrdého dřeva, o hmotnosti do 2000 g, průměr středové části pro uchopení psem maximálně 3 cm,
řetízek uvazovací – ocelová svařovaná očka délky 210 cm, zakončený na jedné straně otočnou klešťovou karabinou, na druhé ocelovým kroužkem o průměru 35 mm, nosnost řetízku minimálně 200 kg, nepoužívá se k samostatnému uvázání – připojuje se k obojku. 
Každý pes má přidělen:
misky, kartáč a hřeben –  dle plemenné příslušnosti psa.
Dále jsou při výcviku používány tyto pomůcky: 
ochranný rukáv – pevná syntetická  tkanina, měkčená výplň – odpovídající kategorie  
oblek pro figuranta – pevná syntetická  tkanina, měkčená výplň
manžeta kožená – tvarovaná ochranná manžeta odpovídající kategorii psa
obušek kožený –  měkčený povrch, z vnějšku kožený
pešek(soft)  – měkčené válce z pevné syntetické tkaniny 
postroje – syntetické či kožené materiály nezpůsobující tzv. zařezávání.

Rány obuškem – peškem nesmí psovi způsobit klinicky zjevné poranění.

(5 ) Popis dále používaných zařízení a pomůcek je uveden v příloze č.  II.

Čl. 7
Prostory, ve kterých se zkoušky z výkonu nebo svod provádí

(1) Pořadatel v místě veřejného vystoupení nebo svodu před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení nebo svodu zajistí: 
a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat (pokud jsou dopravováni na svod osobním vozem, jsou vykládáni na parkovišti o rozměrech cca 20 x 10 m). Psi smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu.
b) vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata, dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na den a kus je 2 litry. V areálu, kde akce probíhá je vodovodní přípoj, který je volně přístupný. V jeho blízkosti jsou misky na vodu pro všechny psy. Voda je měněna cca každou hodinu. Všichni majitelé psů, kteří se veřejné akce zúčastní jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet.
c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Výstavní kruhy jsou umístěny na přirozeném zatravněném terénu. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může odvolat ukázky v takto nebezpečném prostoru,
d) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách 
e) dostatek vhodného krmiva , pokud není v proposicích akce stanoveno jinak 

(2) Pokud nejsou k dispozici trvale vybudované prostory (kotce apod.) pro psy, pořadatel zajistí pro psy, kteří zrovna nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa), které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ – zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči o ně, včetně podání potravy a napájení. Osoba odpovědná za psa v uvedeném případě zajistí pro psa, o kterého pečuje, vybavení pro podání potravy a napojení, případně podložku (pokrývku) pro „odložení“ psa. Pořadatel v uvedeném případě stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení.
(3) Pořadatel před přípravou zkoušek z výkonu nebo svodu prohlédne prostor, kde se akce  bude konat, aby nedošlo ke zranění psů. Zkoušky z výkonu nebo svody  psů se konají  buď v lese, na poli, louce  nebo na pozemku cvičišť nebo hřišť, stadionů,nelze je konat v prostorách, kde hrozí psům rizika utrpení např. místa s intenzivní chemizací, skládky odpadků.

(4) V mimořádných případech, kdy jsou zkoušky psů dvoudenní, je pes v kontaktu se psovodem po celou dobu zkoušek i v případě ubytování.  

(5) Pořadatel v místě zkoušek z výkonu nebo svodu zajistí před zahájením vhodné místo k odložení psů ( ve stínu a  kde je zamezen přístup osob, mimo osob pověřených ) .

(6) Při zkouškách  nebo svodech  platí, že :
– prostor pro psy, kde zkoušky probíhají,musí minimalizovat riziko jejich poranění. 
– psi jsou po dobu zkoušek pod dozorem psovoda, který za svého psa zodpovídá. Pokud budou 
  zjištěny závažné nedostatky má rozhodčí povinnost psovoda  se psem ze zkoušek vyloučit.  
– psi jsou zabezpečeni před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických    
  podmínkách. Před velkým teplem je pes odložen ve stínu s dostatkem vody, aby netrpěl 
  žízní. Před deštěm je pes odložen pod přístřeší nebo do dopravního prostředku (auto, přívěs ).

Čl. 8
Přeprava psů na zkoušky z výkonu nebo svod zvířat

(1) Přeprava psů musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

(2) Psy lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu psů, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.
a) Přeprava autem. 
Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný.  Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 – 6 hodin dle klimatických podmínek. Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

b) Přeprava v přívěsných vozících aut. 
Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. 8 (2) a).

c) Přeprava dopravním prostředkem, kdy pes je umístěn v přepravním boxu. Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř. Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud  cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. 8 (2) f). Ostatní podmínky obdobné jako v čl. 8 (2) a).
d) Přeprava hromadnou dopravou. 
Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp. doprovod psa.

e) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka.
Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

f) Letecká přeprava.  
Podmínky přepravy psů určuje dopravce. Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat. Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny. Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu,  musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.

(3) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravováni psi, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu psů nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(4) Osoby, které se psy manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se psy.
       
Čl. 9
Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu 
(1) Pořadatel zabezpečí na zkouškách nebo svodu psů veterinární péči o psy včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, který je na každé kynologické akci  trvale přítomen.  
(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.
(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Čl. 10
Poučení osob o ochraně zvířat

(1)Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní zkoušek z výkonu nebo svodu  zvířat o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

 

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:
a) se psy  bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla    
    drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění;
b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, které jsou
    vyhrazeny  pro zkoušky z výkonu nebo svod;
c) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat  
    a tímto Řádem (seznámení stvrdí svým podpisem na Přihlášce na akci).

Čl. 11
Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu

 Pořadatel je oprávněn a povinen
a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění 
    povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby psi , kteří svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních psů , 
    byli  vyloučeni ze zkoušek z výkonu nebo svodu;
c) zastavit konání zkoušek z výkonu nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických 
    podmínek, které by   ohrožovalo zdraví zvířete;
d) vyloučit psa ze zkoušek z výkonu nebo svodu v případě, že by se u tohoto jedince 
    projevily příznaky nemoci, zranění, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly 
    k utrpení zvířete; 
e) vyloučit psa, pokud bylo použito při jeho činnosti zakázané vybavení nebo pomůcky, a to
    v celém průběhu akce 
f)  pro náhlé krajně nepříznivé klimatické podmínky, které jsou újmou pro účastníky 
       (psovody i psy) , po dohodě s rozhodčím (rozhodčími) akci přerušit, případně i ukončit 
       (příkl. silný déšť, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota atd.)  
g) vyloučeni musí být účastníci (psovodi) při nesportovním chování, přestupcích proti 
       řádům, proti pravidlům ochrany zvířat (včetně trestání a surového 
       zacházení se psem).

Čl. 12
Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.
(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

 

Schváleno UKOZ dne  31. května 2006, pod číslem jednacím : 8479/2006 – 11020

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.