Národní zkušební řád

Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice

 

Českomoravská kynologická unie 2012

O B S A H:

 

Část první -VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Oddíl I. Zkoušky psů, jejich organizování a způsob provádění                 3

Oddíl II. Práva a povinnosti                                                                            14

Část druhá -METODIKA PROVÁDĚNÍ CVIKU

Oddíl I. Pachové práce                                                                                     20

Oddíl II. Cviky poslušnosti                                                                              22

Oddíl III. Cviky obrany                                                                                    27

Oddíl IV. Jednotlivé povely                                                                             31

Část třetí -ROZSAH ZKOUŠEK

Oddíl I. Zkoušky všestranného výcviku                                                       34

Oddíl II. Zkoušky speciálního výcviku                                                         40

Obrazová příloha                                                                                               57

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno předsednictvem Českého kynologického svazu a Moravskoslezského kynolo- gického svazu v roce 1998. Zpracovala komise složená ze zástupců Českého kynologického svazu a Moravskoslezského kynologického svazu ve složení : Hodek Jaroslav, Brym Josef, Jánský Luboš, Ing. Karlas Stanislav, Klepáč Robert, Nedvěd Vladimír, Ritter Ferdinand, MVDr. Vodička Stanislav. Korekturu provedli : Hodek Jaroslav, Ing. Karlas Stanislav.

Dotisk – čtvrté vydání – novelizovaný zkušební řád pro malá plemena dle návrhu vypracovaného kolektivem pod vedením Bc. Viléma Babičky , konečná úprava m.s.. Břetislav Ťujík m.s. .

 

Schváleno Plenárním zasedáním ČKS dne 29.3.2011 Vydal ČKS, Praha leden 2012.

 

 

 

 

Část první – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

ODDÍLI. ZKOUŠKY PSŮ, JEJICH ORGANIZOVÁNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ

Článek 1. Definice některých názvů a jejich působnost

 1. Zkoušky psů jsou samostatné výcvikové akce s cílem prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů, včetně možného určení pořadí podle dosažených bodů.
 2. Druhem zkoušky se rozumí zkoušky prováděné podle určitého oddílu zkušebního

řádu (např. zkoušky všestranného výcviku – ZVV ).

 1. Stupně zkoušek téhož druhu označují arabská čísla (např. ZVV 1).
 2. Částí zkoušky označujeme celek, který shrnuje jednotlivé cviky, zpravidla stejného zaměření. Tyto označujeme:

A – stopa

B – poslušnost C – obrana

D – speciální cviky.

 1. Cvikem označujeme jednoduchou nebo  složitou  činnost  psa,  kterou  provádí na povely psovoda a který je hodnocen ve smyslu tohoto zkušebního řádu příslušným počtem bodů jako celek (např. ovladatelnost, aport skokem ).
 2. Každý cvik je zpravidla složen z dílčích výkonů, jejichž způsob splnění ovlivňuje hodnocení cviku jako (Např.aport a odevzdání aportu, přisednutí k noze, rychlost provedení cviku jako celku.)
 3. Psovod je osoba, která při zkoušce (dále jen akci) psa vede a usměrňuje jeho činnost.
 4. Akcí se mohou zúčastnit psovodi :
  1. občané ČR – členové organizací a svazů začleněných do ČMKU
  2. občané jiných států – členové zahraničních organizací, začleněných do

Členství nutno prokázat před zahájením akce platným členským průkazem.

 1. Výsledková listina  akce  je  tiskopis,  obsahující  data  psovodů  a psů  přihlášených k Spolu s delegací rozhodčího (rozhodčích) jej zasílá delegující orgán pořadateli, který vyplní všechny předepsané údaje a předloží ve dvou  vyhotoveních  před zahájením akce rozhodčímu nebo hlavnímu rozhodčímu. Ten po akci tiskopis doplní o údaje hodnocení, originál zašle do 14 dnů po akci delegujícímu orgánu a kopie zůstává pro pořadatele.
 2. Pořadatelem akce může být pouze právní subjekt začleněný v ČKS nebo MSKS (ZKO, chovatelský klub), který akci organizuje a zajišťuje.

 

 

 1. . Startovné  je   poplatek,   který   psovod poukazuje   pořadateli   na úhradu   nákladů spojených s prováděním akce a to i v případě, že se akce  z jakýchkoli  důvodů nezúčastní nebo je z ní odvolán či vyloučen, rovněž není-li akce z důvodu klimatických a jiných vážných překážek na pořadateli nezávislých, dokončena. Výši  startovného určuje pořadatel, pro nečleny ČKS a MSKS může být zvýšeno.
 2. Vedoucí akce je členem pořadatelské organizace, který ji zastupuje v přípravě, průběhu a při  likvidaci    Při  akci  nesmí  provádět  žádné   jiné   funkce (např. pomocníka), ani vystupovat jako psovod. V průběhu akce se nesmí nechat zastupovat. Musí to být osoba plnoletá.
 3. Pomocník při akci provádí dílčí a pomocné úkony. Je to zejména:
  1. figurant
  2. kladeč cizích stop
  3. střelec, závodčí apod.

Kladeč cizích stop nesmí na akcích vystupovat jako psovod a nesmí provádět funkce pro své psy  a psy  členů  rodiny  (viz.  bod 14.).  Figurant  naproti  tomu  smí  psy na kouškách předvádět a může také plnit další funkce.

 1. Rozhodčí pro výkon psů (dále jen rozhodčí) přezkušuje a vyhodnocuje práci psovodů a činnost psů při výcvikové Je oprávněn zadávat výcvikové značky psům. Je delegován pro výkon posuzování delegujícím orgánem. Rozhodčí může působit jako kladeč cizích stop, nikoliv však jako figurant. Nesmí na akci posuzovat svého psa, rovněž i psy v držení členů rodiny. Za rodinu se pro tyto účely považují manžel nebo druh, děti, rodiče, případně další osoby žijící s rozhodčím ve společné domácnosti (neplatí pro výběrové soutěže a mistrovství).
 2. .Hlavního rozhodčího pověřuje delegující orgán řízením a zastupováním sboru rozhodčích při akci, na kterou delegoval více než jednoho rozhodčího. V delegaci je uváděn na prvním místě.
 3. Sportovní komisař kontroluje zajištění a provádění akce a činnost delegovaného rozhodčího (rozhodčích). Za výkon své funkce je odpovědný výcvikové komisi příslušného svazu a o své činnosti jí nejdéle do 14 dnů po akci předkládá zprávu.
 4. Delegující orgán je zpravidla sekretariát ČKS nebo MSKS, který vede evidenci a vyhodnocuje výsledky těchto akcí.
 5. Výcviková značka (např. ZVV 1) je zkratkou druhu a stupně zkoušky.
 6. Výcviková známka vyjadřuje dosažený stupeň připravenosti psa (např.dobře).
 7. Výkonnostní a výstavní  průkaz  psa  je  vydáván  správou  plemenné  knihy  spolu s průkazem původu Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují účasti a výsledky psa na:
 • akcích konaných dle tohoto a dalších zkušebních řádů
 • akcích konaných dle zkušebních řádů schválených ČMKU a FCI
 • výběrových soutěžích

 

 

 • mistrovstvích ČR, mistrovstvích svazů, mistrovstvích a světových pohárech FCI, mistrovstvích jednotlivých plemen, soutěžích CACT a CACIT
 • jiných výcvikových akcích konaných mimo území ČR organizacemi
 • zapisování akcí pořádaných nečlenskými organizacemi FCI není dovoleno
 1. Do výkonnostního a výstavního průkazu psa se zapisují i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení.Při  nesplnění  bodového  limitu  v některém z oddílu se celkový počet bodů nesčítá. Dosažený výsledek potvrzuje pořadatel a rozhodčí. Předání  výkonnostního   a výstavního   průkazu   pořadateli   před   zahájením   akce je podmínkou připuštění psa na Povinností psovoda je nechat si provést zápis bez ohledu na výsledek. Účast na akcích bez zadávání výcvikové značky se nezapisuje.
 2. Při ztrátě výkonnostního a výstavního průkazu psa nebo jsou-li již všechny řádky vypsány, vydá mu rozhodčí nový, který označí jako „duplikát“ nebo „pokračování“ a jeho vydání poznamená v průkazu původu Při ztrátě výkonnostního a výstavního průkazu  musí   psovod prokázat   složení   nižší   zkoušky   předložením   „Potvrzení o vykonané zkoušce“.
 3. . Psům bez  PP  je  pracovištěm  plemenné  knihy  vydáván  Výkonnostní   průkaz na základě doložení, že pes byl očipován. Zapisují se do něho pouze úspěšně vykonané zkoušky.
 4. Potvrzení o vykonané zkoušce je tiskopis se záznamy o datech akce, pořadateli, psovodu,  psu,   dílčích   výsledcích   cviků,   částech   zkoušky,   celkovém   výsledku a dosažené známce. Vypisuje se jen při úspěšně vykonané zkoušce ve dvou vyhotoveních – originál pro psovoda, druhopis pro delegující orgán. Údaje potvrzuje rozhodčí a pořadatel
 5. Přihláška psovoda se psem na akci je tiskopis, který musí obsahovat:
 • druh a stupeň zkoušky, na kterou je pes hlášen, datum a místo konání
 • jméno a chovnou stanici psa, číslo zápisu, číslo tetovací
 • plemeno, pohlaví, datum narození psa
 • jméno, bydliště a rodné číslo psovoda
 • název organizace, kde je členem a číslo členského průkazu
 • prohlášení psovoda, že odpovídá za škody způsobené svým psem na akci a že uhradí startovné i v případě, že se na akci nedostaví.

Přihlášku možno podat i jinou vhodnou formou. Pořadatel má právo přihlášku odmítnout.

Článek 2. Druhy a stupně zkoušek a jejich konání

 1. Obsahem tohoto zkušebního řádu jsou zkoušky:
  1. všestranného výcviku
 • zkouška základního minima (ZM)
 • zkouška všestranného výcviku 1.stupně ( ZVV 1)
 • zkouška všestranného výcviku 2.stupně ( ZVV 2)
 • zkouška všestranného výcviku 3.stupně ( ZVV 3)

 

 

 1. speciálního výcviku
 • zkouška základního minima malých plemen ( ZMMP)
 • zkouška psa malých plemen stupně ( ZMP 1)
 • zkouška psa malých plemen stupně ( ZMP 2)
 • zkouška psa malých plemen stupně ( ZMP 3)
 • zkouška psa malých plemen – obranáře ( ZMPO )
 • zkouška psa stopaře stupně (ZPS 1)
 • zkouška psa stopaře stupně ( ZPS 2)
 • zkouška psa obranáře 1. stupně ( ZPO 1)
 • zkouška psa obranáře 2. stupně ( ZPO 2)
 • zkouška základní ovladatelnosti ( ZZO).
 1. Zkoušky základního minima a zkoušky základní ovladatelnosti (ZM , ZMMP, ZZO) slouží jako nejnižší ověření výcvikových schopností Jejich splnění není vstupní podmínkou ke splnění zkoušek jiných.
 2. Zkoušky všestranného výcviku (ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3), zkoušky speciálního výcviku (ZPS 1, ZPS 2, ZPO 1, ZPO 2) a zkoušky psů malých plemen (ZMP 1, ZMP 2, ZMP 3) se absolvují postupně od nižší k vyšší.
 3. Zkoušky psa stopaře (ZPS 1, ZPS 2) a zkoušky psa obranáře (ZPO 1, ZPO  2, ZMPO) jsou zaměřeny na speciální využití schopností psa, k plnění není třeba žádných předcházejicích zkoušek.
 4. Všech zkoušek dle tohoto zkušebního řádu se mohou zůčastňovat i psi bez průkazu původu. Pokud na zkoušku nastoupí pes s PP, který není FCI uznáván, je posouzen jako pes bez
 5. U zkoušek ZMMP, ZMP 1, ZMP 2, ZMP 3, ZMPO je požadována kohoutková výška do 45 cm včetně. U všech ostatních zkoušek bez omezení.
 6. Konání akce s  náplní  zkoušek  podle  tohoto  zkušebního  řádu  nelze  slučovat se zkouškami dle jiných zkušebních řádů.
 7. Žádost o konání akce a tím i delegaci rozhodčího (rozhodčích) podává pořadatel na tiskopise „přihláška akce“ delegujícímu orgánu v termínech, které delegující orgán každoročně vyhlásí.
 8. Termíny jednotlivých akcí , jejich druh, místo konání, jméno a adresa vedoucího a jméno delegovaného rozhodčího (rozhodčích) jsou zveřejňovány předem péčí delegujícího orgánu.
 9. Akce se mohou pořádat jen ve dnech pracovního klidu nebo pracovního Tato zásada se nevztahuje na akce pořádané vrámci kynologických táborů nebo soustředění za předpokladu, že delegující orgán má možnost pro tuto akci zajistit rozhodčího.

 

 

 1. . Za mimořádných  okolností,  ze  strany  pořadatele  nebo  rozhodčího,  může  být po vzájemné dohodě akce  přeložena  o 2  týdny  před  nebo  po stanoveném  termínu, popř. ze soboty na neděli a Tuto skutečnost, s uvedením důvodu,  rozhodčí prokazatelně  oznámí  14  dní  před  nově  stanoveným  termínem  delegujícímu orgánu. Podrobnou informaci o konané akci podává pořadatel písemně (doporučeným dopisem) delegovanému rozhodčímu nejpozději do 21 dnů před akcí.
 2. Rozhodčí může posoudit v jeden den pouze jednu Minimální počet nastoupených je 5, maximálně 10 psů. Na akcích složených výlučně ze zkoušek ZZO, je maximální počet nastoupených psů 15.
 3. Výjimkou je možná účast jednoho rozhodčího z výkonu třídy nebo rozhodčího exteriéru s jedním psem nad stanovený maximální limit. Při vyšším počtu účastníků lze akci organizovat jako vícedenní nebo požádat o delegaci více rozhodčích.
 4. Zkoušky lze organizovat po celý rok mimo měsíců prosinec, leden a únor.
 5. Nemůže-li rozhodčí z odůvodněných příčin delegaci na akci přijmout, musí to neodkladně sdělit pořadateli a delegujícímu orgánu, který deleguje náhradníka.
 6. V případě, že pro krátkost doby nemohl delegující orgán zajistit rozhodčího, případně, když se rozhodčí na akci nedostavil, poskytuje se pořadateli náhradní termín k provedení
 7. Pokud nebyl delegovaný rozhodčí pořadatelem o akci vyrozuměn nebo mu bylo oznámeno, že akce nebude konána, je povinen ihned po zjištění této skutečnosti delegaci s příslušným vysvětlením vrátit delegujícímu orgánu.

Článek 3. Podmínky účasti psovodů a psů na zkouškách

 1. Při akci může vést psa nebo fenu (dále pes) pouze psovod, který zná ustanovení zkušebního řádu a který je schopen psa zvládnout.
 2. V jeden den smí psovod nastoupit pouze na 1 akci a to nejvíce se 2
 3. Akcí se mohou zúčastnit psovodi se psy plemen, která svou stavbou těla splňují požadavky pro daný typ zkoušky.
 4. Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se k akcím nepřipouštějí.
 5. Háravé feny mohou k akcím nastoupit jen za podmínky, že jejich přezkušování se provede odděleně.
 6. Nejnižší stáří psů pro jednotlivé druhy a stupně zkoušek určují kritéria příslušných druhů a stupňů zkoušek.
 7. U zkoušek dvoustupňových a třístupňových může pes provádět vyšší stupeň jen za předpokladu úspěšného splnění stupně nižšího. Časový odstup není stanoven.

 

 

 1. Splní-li pes podmínky zkoušky, nemůže již nižší stupeň daného druhu zkoušky Stejný druh a stupneň zkoušky opakovat však může. Časový odstup není stanoven.
 2. Neuspěje-li pes při zkoušce, může ji Časový odstup není stanoven.

10.Z účasti na zkouškách jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima, ve smyslu zákona

č. 246/1992 Sb. v platném znění, narození po 1.7. 1993 na území ČR.

Článek 4. Výstroj psů, cvičební prostory, nářadí a pomůcky

 1. Pro všechny druhy a stupně zkoušek se stanoví základní výstroj psa:
  1. hladký řetízkový obojek,  který  není  nastaven  na stahování  (nošení  kožených a jiných obojků je zakázáno)
  2. vodítko, které musí mít psovod neustále u sebe i když na něm nevede svého psa (v kapse nebo zavěšené z levého ramene na pravý bok), mimo práce  na stopě, pokud nejde volně
  3. náhubek – u zkoušek ZMP 1, ZMP 2 a
 2. Speciální výstrojí psa na stopách se rozumí:
  1. stopovací postroj (není podmínkou)
  2. stopovací šnůra (vodítko) 10 m dlouhá, která na jednom místě je připnuta buď na obojek psa nebo na stopovací postroj, může vést přes záď psa (horem), podél psa (bokem) nebo pod psem mezi předními nebo i zadními končetinami (dolem).

Pes může jít na stopě také volně s obojkem nebo bez něho, resp. se stopovacím postrojem.

 1. Po celou dobu průběhu akce pracuje pes bez náhubku. Výjimku tvoří jen určené cviky zkoušek psů malých plemen a zkouška
 2. Není přípustné, aby v průběhu posuzování psa měl psovod u sebe hračky psa, potravu, či jiné předměty ovlivňující činnost Nedodržení tohoto ustanovení vede k anulování části zkoušky při níž bylo toto ustanovení porušeno (kromě oddílu A).
 3. Cvičební prostory musí svou velikostí odpovídat požadavkům předepsaných cviků.
 4. Cvičební nářadí a pomůcky popisuje část druhá – metodika a provádění cviků a dále obrazová příloha.
 5. Cvičební prostory, nářadí, pomůcky a pomocníky zajištuje pořadatel. Při jejich nezajištění ukončí rozhodčí akci nebo posuzování daného druhu či stupně zkoušky, případně je nezahájí.

 

 

Článek 5. Pořad akce a posuzování cviků

 1. Každá akce se zahajuje nástupem všech účastníků (psovodů, případně i pomocníků). Rozhodčí (hlavní rozhodčí) vyhlašuje harmonogram  akce,  pro  který  se  rozhodl na základě předem mu předložené výsledkové listiny vyplněné ve všech částech (kromě pořadí a výsledků). Po ukončení nástupu nejsou další psovodi k akci připuštěni a to i v případě, že jsou zapsáni ve výsledkové listině, ale nástupu se osobně nezúčastnili.
 • na začátku akce se provádí kontrola identity všech psů ( tetování, čip). Psi jsou rozhodčímu předváděni jednotlivě upoutaní na vodítku (prověšeném). Rozhodčí se zdržuje jakýchkoliv dráždivých pohybů a psa se nedotýká.

V případě, že pes byl původně otetován a pro nečitelnost čísla, či jiné důvody byl přečipován, musí být tato skutečnost průkazně ověřena pracovištěm plemenné knihy.

 • Rovněž i ukončení každé akce se provádí nástupem všech účastníků, při kterém se provádí její vyhodnocení.
 1. Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu a při ukončení každé části zkoušky. Výjimkou může být pouze část C, kdy je určen výchozí bod pro psovoda a psa pořadatelem. Při nástupu hlásí psovod své příjmení, jméno psa a připravenost k zahájení zkoušené  části,  u stop   způsob   činnosti   psa   při   nalezení   předmětu. Při ukončení hlásí psovod své příjmení, jméno psa a ukončenost zkoušené části, u stop odevzdá  psem  nalezené  předměty.  Rozhodčí  poté  stručně  vyhodnotí  práci  psa v jednotlivých cvicích a sdělí psovodovi celkový výsledek zkoušené části.
 2. Hlášení, zahájení a ukončení každého cviku provádí psovod v základním postoji – stojí vzpřímeně, nohy u sebe, ruce podél těla, pes sedí u levé nohy psovoda rovnoběžně. Psovod drží vodítko v levé ruce.
 3. Chválení psa je kromě části A možné po cca prodlevě po skončení celého cviku 1x krátce ze základního postoje, pes nesmí měnit polohu.
 4. Zahájení každého cviku a jeho provádění se děje výhradně na pokyn rozhodčího, nutno dodržovat cca prodlevy mezi jednotlivými fázemi cviku.
 5. Psovod na akcích je povinen předvést svého psa ve všech cvicích, které předepisuje příslušná zkouška.  Nelze,  aby  se  z předvedení  některého  cviku  předem  omluvil i s vědomím, že za cvik obdrží nulové hodnocení.
 6. Pokud se pes v průběhu zkoušky  zraní  nebo  je  ve svých  možnostech  omezen, má rozhodčí právo, i proti mínění psovoda, zkoušku u tohoto psa ukončit.
 7. . Jakákoliv fyzická  pomoc  psovoda  psu  v průběhu  akce  není  dovolena  a vede k anulování výkonu.
 8. Pokud se pes v průběhu akce samovolně vzdálí, zůstává psovod na místě a může psa 3x přivolat v přiměřených časových intervalech, určených rozhodčím. Nepřichází-li pes k psovodu ani po třetím přivolání je posuzování psa ukončeno.

 

 

 1. Harmonogram posuzování akce určuje vždy rozhodčí (pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušek) po domluvě s vedoucím Je-li na akci delegováno více rozhodčích, určuje hlavní rozhodčí, kterou část zkoušek a kterého druhu budou jednotliví rozhodčí posuzovat.
 2. Rozhodčí má právo dále neposuzovat další část zkoušky u psa, který v předešlé

části nedosáhl potřebný počet bodů k zadání výcvikové značky.

 1. Pořadí nástupu psovodů a psů k jednotlivým částem akce se určuje dohodou psovodů nebo losem a to při zahájení V jejím průběhu je nelze bez vážných důvodů měnit. Háravé feny nastupují k částem B a C vždy poslední. Pořadí pro část A u cizích stop se určuje výhradně losem.
 2. Jednotlivé druhy a formy povelů určuje další část tohoto zkušebního řádu.
 3. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z
 4. Ve vyjímečných a zdůvodněných případech lze provést změnu v osobě psovoda před zahájením Během akce nelze již osobu psovoda měnit.
 5. Pro krajně nepřiznivé klimatické podmínky (např. silný déšt, sněžení, vichřice, tma, extrémní teplota) může rozhodčí zkoušky přerušit, ukončit nebo nezahájit.
 6. Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má rozhodčí povinnost vyloučit psa z účasti.
 7. Pořadí jednotlivých částí zkoušky není stanoveno, ale dodržuje se zásada nezačínat částí C  –    Pořadí  cviků  v jednotlivých  částech  zkoušky  je  nutné  dodržet s výjimkou cviku „vysílání psa vpřed“ a „přivolání“ u zkoušky ZVV 3, ZPS 2, ZPO 2.
 8. Rozhodčí má právo požádat na zkouškách o opakování cviku, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.

Článek 6. Stanovení výcvikové značky a známky

 1. Na základě získaného  bodového  hodnocení  jednotlivých  cviků,  částí  zkoušky a dosaženého počtu bodů se stanoví hodnocení práce psovoda a činnosti psa, které se vyjadřuje výcvikovou značkou a výcvikovou známkou.
 2. Výcvikovou značku lze zadat jen tehdy, dosáhne-li pes v každé samostatné části zkoušek nejméně 70%  z dosažitelných  bodů.  Tam,  kde  je  to  zvláště  vyznačeno, je požadavek dosažení 70% bodů nebo známky „prospěl“ i u jednotlivých cviků.
 3. Pokud pes v některé části zkoušky neuspěje (nesplní 70% limitu), výsledek se dále nepropočítává a pes obdrží známku „nedostatečně“.

 

 

 1. Výcvikové  známky   mají   následující   zkratky   a rozsah   docíleného   bodového hodnocení všech částí zkoušky:
  1. u zkoušek ZM a ZMMP
 • výborně (V) 145 – 150 bodů
 • velmi dobře (VD) 135 – 144 bodů
 • dobře (D) 120 – 134 bodů
 • uspokojivě (U) 105 – 119 bodů
 • nedostatečně (N) 0 – 104 bodů
  1. u zkoušek ZPS 1, ZPO 1, ZMPO
 • výborně (V) 191 – 200 bodů
 • velmi dobře (VD) 180 – 190 bodů
 • dobře (D) 160 – 179 bodů
 • uspokojivě (U) 140 – 159 bodů
 • nedostatečně (N) 0 – 139 bodů
  1. u zkoušek ZVV 1,2,3, ZMP 1,2,3 ZPS 2 a ZPO 2
 • výborně (V) 286 – 300 bodů
 • velmi dobře (VD) 270 – 285 bodů
 • dobře (D) 240 – 269 bodů
 • uspokojivě (U) 210 – 239 bodů
 • nedostatečně (N) 0 – 209 bodů
  1. u zkoušek ZZO
 • prospěl výborně (PV) – poslušnost 51 – 60 bodů
  • cviky 2x prospěl výb. minimálně 1x prospěl
 • prospěl (P) – poslušnost 42 – 50 bodů
  • cviky 2x prospěl minimálně 1x neprospěl
 • nedostatečně (N) – poslušnost 0 – 41 bodů
  • cviky 2x neprospěl.

Výsledná výcviková známka se stanovuje podle horšího výsledku (poslušnost nebo spec. cviky).

 1. Výcvikovou značku spolu s výcvikovou známkou zapisuje rozhodčí:
  1. při splnění do
 • výsledkové listiny
 • potvrzení o vykonané zkoušce
 • výkonnostního a výstavního průkazu psa
 • potvrzení o vykonaných zkouškách ( pro psy bez prokázaného původu)
 • jiných výkonnostních  průkazů,  služebních  (kmenových) knížek  či  průkazů o původu psů (je-li tam rubrika) – na žádost psovoda

 

 

 1. při nesplnění do
 • výsledkové listiny
 • výkonnostního a výstavního průkazu

Článek 7. Protesty a stížnosti

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné a proti výsledku zkoušky a jeho rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.
 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech  pouze když rozhodčí   nedodržel   ustanovení   zkušebního   řádu   nebo   když   se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.
 3. Protest na postup rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele, kterého na akci zastupuje vedoucí
 4. Protest na postup rozhodčího může podat pouze účastník akce ( vedoucí akce, psovod, pomocník – nikoliv divák).
 5. Protest na postup  rozhodčího  prostřednictvím  vedoucího  akce  musí  být  podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení při ukončení akce.
 6. Protest na postup rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo po jejím ukončení přímo na místě za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, popř. hlavního rozhodčího a sportovního komisaře (jsou-li přítomni). K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.
 7. Nedojde-li při řešení na místě ke shodě, je po ukončení akce sepsán písemný protest za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, případně dalších osob dle bodu , kteří jej podepisují a vyjadřují se k němu.
 8. Písemný protest vyhotovuje vedoucí akce ve třech vyhotoveních s určením:
  1. prvopis – který musí být do 8 dnů odeslán pořadatelem delegujícímu orgánu
  2. první kopie – pro pořadatele
  3. druhá kopie – pro rozhodčího.

V případě  přítomnosti  hlavního  rozhodčího  nebo  sportovního  komisaře  na akci, je nutno vyhotovit kopie i pro tyto funkcionáře .

 1. Písemný protest řeší výcviková nebo disciplinární komise příslušného
 2. Jakákoliv jiná kritika proti  rozhodčímu  je  důvodem  k  vypovězení  dané  osoby ze cvičebního prostoru a může vést k disciplinárním opatřením.
 3. Podání protestu uvádí rozhodčí ve zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.
 4. Zvláštní kategorii tvoří připomínky a stížnosti na činnost rozhodčího (hlav. rozhodčího), sportovního komisaře, vedoucího akce, pomocníků, psovodů a diváků. Tyto uvádí  rozhodčí  (hlavní  rozhodčí),  pokud  jsou  mu  známy,  ve své  zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

 

 

Článek 8. Zvláštní, doplňková a přechodná ustanovení

 1. Diváci mají povolen přístup na akce se svolením pořadatele jen do míst předem určených.
 2. Pořadatel je zodpovědný za zajištění pořádku a bezpečnosti celé akce, všech prostorů, které jsou využívány i všech účastníků akce. Dojde-li k narušení, rozhodčí akci přerušuje, případně i ukončuje.
 3. Provinění psovoda proti ustanovení  tohoto  zkušebního  řádu,  porušení  zákona na ochranu zvířat nebo porušování zásad slušného chování mohou vést k jeho vyloučení vedoucím akce nebo rozhodčím z účasti na akci.
 4. Do výsledkové listiny, výkonnostního a výstavního průkazu psa zaznamenává rozhodčí pokud v průběhu akce:
  1. posuzování psovoda a psa ukončil pro
 • nedosažení potřebného počtu bodů v předešlé části (je-li určeno i cviku) příslušné zkoušky
 • zranění psa popř. psovoda
  1. vyloučil z posuzování psovoda se psem pro
 • nezvladatelnost, silnou bázlivost či útočnost psa
 • hrubé zacházení psovoda se psem (trestání)
 • porušení zásad slušného chování, nedodržení ustanovení zkušebního řádu a jiná vážná provinění psovoda.
 • neprokázanou identitu psa (tetování nebo čipování)

Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.

 1. Do výsledkové listiny zaznamenává rozhodčí:
  1. ukončení posuzování v průběhu akce pro
 • náhlou změnu klimatických podmínek
 • narušení pořádku a bezpečnosti akce
  1. nezahájení posuzování pro
 • nedostavení se psovoda se psem k zahájení akce
 • neprokázání identity psa
 • neprokázání se psovoda platným členským průkazem, neodevzdání výkonnostního a výstavního průkazu psa, neprokázání splnění psem nižší postupové zkoušky potřebné k vyššímu stupni
 • nezabezpečení předepsaných technických podmínek nebo potřebných schopných pomocníků akce pořadatelem.

Do zprávy o provedené akci rozepíše konkrétní podrobnosti případu.

 

 

 1. Pořadí psovodů se psy podle docílených výsledků se stanovuje na žádost pořadatele. Při rovnosti bodů rozhoduje:
  1. při zkouškách ZM, ZVV
 • obrana
 • poslušnost
 • los
  1. při zkouškách ZZO, ZMMP, ZMP, ZPS, ZPO, ZMPO
 • discipliny
 • poslušnost
 1. Zkoušky úspěšně splněné do doby platnosti tohoto zkušebního řádu, podle předcházejících zkušebních řádů, se plně uznávají. Při plnění postupových zkoušek (ZVV, ZMP, ZPS, ZPO) musí se navazovat zkouškou vyšší (nebo stejnou).

 

ODDÍL II. PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 9. Práva psovoda

 1. Přihlásit se ke zkouškám a zúčastnit se jich.
 2. Obdržet potřebné pokyny a informace, týkající se organizace zkoušek a provádění cviků.
 3. Osobně se obracet na rozhodčího s neodkladnými dotazy týkajícími se provádění cviků. V ostatních případech se obracet na rozhodčího, pořadatele nebo pomocníky jen prostřednictvím vedoucího akce.
 4. Obdržet v závěru každé části ústní zdůvodnění bodových ztrát a celkové hodnocení výkonů psa.
 5. Při úspěšně  vykonané  zkoušce  má  psovod právo  požádat  o zapsání  výsledku do průkazu původu, pokud je předtištěna příslušná kolonka.
 6. Psovod s háravou fenou má před posuzováním části B a C nárok na krátký trénink. Podmínky určuje rozhodčí.

Článek 10. Povinnosti psovoda

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.
 2. Při prezentaci na akci prokázat své členství platným členským průkazem, odevzdat výkonnostní a výstavní  průkaz  psa,  PP  psa,  u psa  bez  průkazu  původu  potvrzení o vykonaných zkouškách (pokud jej již obdržel, v opačném případě vydá rozhodčí).
 3. Zaplatit startovné, a to i v případě, že se k akci nedostaví.
 4. Dostavit se včas na akci, být přítomen jejímu průběhu až do závěru a vyhodnocení.
 5. Plnit po celou dobu akce pokyny rozhodčího, vedoucího akce nebo pořadatelů.
 6. Odpovídat za škody způsobené psem, kterého vede v průběhu celé

 

 

 1. Dodržovat obecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat.
 2. Být ukázněný při jednáních s rozhodčími, vedoucím akce, pomocníky a ostatními účastníky
 3. Před zahájením akce oznámit pořadateli hárání feny a nevstupovat s ní před akcí do prostorů určených k předvádění cviků.

Článek 11. Práva pořadatele

 1. Plánovat výcvikové akce a žádat o delegování rozhodčích.
 2. Stanovit výši startovného.
 3. Žádat od psovoda úhradu startovného i v případě, že se na akci
 4. V odůvodněných případech odvolat konání
 5. Žádat delegující  orgán  o náhradní  termín  v případě,  kdy  se  rozhodčí  na akci

Článek 12. Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit včasné plánování akce a delegaci rozhodčích zasláním přihlášky akce delegujícímu orgánu.
 2. Určit vedoucího akce a pomocníky.
 3. Oznámit nejméně 21 dní předem delegovaným rozhodčím bližší podrobnosti o O těchto skutečnostech informovat včas i psovody.
 4. Uhradit delegovaným rozhodčím, případně i určeným pomocníkům, náležitosti podle platných směrnic (posuzovné, stravné, cestovné) a to i v případě, kdy došlo k odvolání akce z důvodu klimatických, terénních, nedostatečného zajištění pomůcek, nekázně psovodů, veterinárních opatření, z vyšší moci
 5. V  případě   odvolání   akce   před   jejím   konáním,   oznámit   bezodkladně   toto delegujícímu orgánu, rozhodčím, pomocníkům, psovodům

Článek 13. Práva vedoucího akce

 1. Zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele.
 2. Zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a
 3. Zkontrolovat přihlášky  psovodů  a  v odůvodněných  případech  přihlášky  na akci odmítnout.

Článek 14. Povinnosti vedoucího akce

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.
 2. Dbát na to, aby všichni účastníci akce dodržovali ustanovení zkušebního řádu.
 3. Dostavit se na místo akce včas a zdržovat se zde po celou dobu průběhu (nedat se zastupovat).

 

 

 1. Zprostředkovat styk  mezi  rozhodčími,  pomocníky  a psovody  před  akcí,  po dobu jejího trvání a její
 2. Zajistit vyhovující prostory a terény pro konání akce, připravit a zajistit výcvikové pomůcky a materiál odpovídající podmínkám
 3. Zajistit zdravotní a veterinární službu.
 4. Vymezit psovodům a divákům místo pro sledování akce a shromaždiště psovodů.
 5. Dbát na ukázněné chování a sportovní vystupování účastníků akce, včetně diváků.
 6. V odůvodněných případech vyloučit nebo odvolat psovoda, pomocníka, případně diváka z
 7. Zajistit bezpečnost  průběhu  akce  tak,  aby  nedošlo  ke škodám  na zdraví  nebo majetku účastníků akce nebo třetích osob.
 8. Zajistit  prezenci    psovodů    na     Vyžadovat    odevzdání    výkonnostních a výstavních průkazů psa, potvrzení o vykonaných zkouškách u psů bez průkazu původu a předložení platných členských průkazů ke kontrole.
 9. Vyplnit a předat rozhodčímu před začátkem akce, v určených odstavcích doplněnou výsledkovou listinu a další předepsané
 10. Nezasahovat do odborné činnosti rozhodčího.
 11. Řídit činnost pomocníků podle pokynů rozhodčího.
 12. Neprozrazovat účastníkům údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.
 13. Oznámit rozhodčímu,  že  proti  jeho  počínání  při  akci  byl  vznesen  protest a ve smyslu článku jej řešit.
 14. . Zabezpečit pro  rozhodčího  (případně  pomocníka) vhodný  prostor  k  provádění administrativních úkonů v průběhu
 15. Podepsat  výsledkovou   listinu,   výkonnostní   a výstavní   průkazy   a potvrzení o vykonané zkoušce.
 16. Pořadatelé jsou  povinni  upozornit  delegované  rozhodčí  na  zákaz  účasti  a posouzení jedinců s kupírovanýma ušima

 

Článek 15. Práva pomocníka

 1. Obdržet včas a úplné instrukce k provádění určených úkolů.
 2. Žádat úhradu náležitostí dle směrnice.

Článek 16. Povinnosti pomocníka

 1. Znát zkušební řád a řídit se jeho ustanoveními.
 2. Dostavit se včas na akci a být k dispozici vedoucímu akce po dobu jejího trvání.
 3. Plnit přesně úkoly, které dostane od vedoucího akce nebo od rozhodčího.

 

 

 1. Neprozrazovat účastníkům akce údaje, které vzhledem k regulérnosti akce nemají znát.
 2. Být ukázněný při jednání s rozhodčími, vedoucím akce, psovody, ostatními pomocníky a s účastníky

Článek 17. Práva rozhodčího

 1. V odůvodněných případech odmítnout delegaci a u delegujícího orgánu si vyhradit termíny, kdy nechce být delegován.
 2. Odmítnout provádění nebo dokončení akce pokud prostory, terény, cvičební nářadí, pomůcky a pomocníci neodpovídají požadavkům akce a když po upozornění rozhodčího nedošlo k nápravě.
 3. Přerušit nebo nezahájit akci v závažných případech klimatických změn, nekázně účastníků zkoušek nebo diváků či narušení bezpečnosti akce.
 4. Odmítnout zapsat zkoušku v případě, kdy došlo k hrubému narušení kázně. Odmítnutí zdůvodnit ve zprávě.
 5. Žádat o opakování cviku, považuje-li to žádoucí pro posudek .
 6. Neposuzovat dále psovoda a psa, který v některém oddílu zkoušek nedosáhl potřebného počtu bodů pro udělení výcvikové značky.
 7. Stanovit po dohodě s vedoucím akce harmonogram akce, pořadí posuzování jednotlivých částí zkoušky.
 8. Podepisovat čestné diplomy a uznání.
 9. Tělesně postiženým psovodům povolit v části B – cviku ovladatelnosti vedení psa
 10. . Žádat od pořadatele  úhradu  náležitostí  podle  platných  směrnic  a to  i  v případě, že akce nebyla zahájena či dokončena z důvodu nekázně, klimatických  podmínek, narušení bezpečnosti, nedostatečného prostorového, materiálního zajištění a nezajištění vhodných pomocníků nebo, když rozhodčí nedostal včas vyrozumění o odvolání akce a na akci se dostavil

Článek 18. Povinnosti rozhodčího

 1. Ve vztahu k provádění delegací uvědomit delegující orgán včas o změnách bydliště a zdravotního
 2. Dodržovat ustanovení  zkušebního  řádu  a metodiku  posuzování  práce  psovodů a činnosti psů.
 3. Dostavit se včas na místo
 4. Uvědomit bezodkladně  delegující orgán   a pořadatele   akce   o důvodech,   které mu zabraňují v přijetí delegace.

 

 

 1. V případě  domluvy   s   pořadatelem   o přeložení   akce   o 2   týdny   před   nebo po stanoveném termínu, ze soboty na neděli a naopak, hlásit toto prokazatelně nejméně 14 dní před nově stanoveným termínem delegujícímu orgánu.
 2. Převzít od vedoucího akce výsledkovou listinu a ostatní dokladové materiály (výkonnostní a výstavní průkazy psů ) před zahájením akce.
 3. Zkontrolovat dokumentaci, její správnost a úplnost. Přesvědčit se o totožnosti psa (u psů s průkazem původu kontrolou tetovacího čísla ) a o splnění podmínek účasti psovodů a psů na akci.
 4. Ověřit před zahájením akce cvičební prostory, pomůcky, nářadí a způsobilost pomocníků, zejména figurantů a instruovat je.
 5. Při nástupu účastníků k zahájení akce provést prezenci nastoupených a informovat je o harmonogramu
 6. Po provedeném nástupu účastníků k zahájení akce nepřipustit
  • dodatečné změny v osobě psovoda
  • účast na akci psovoda se psem, který se nezúčastnil osobně nástupu účastníků k zahájení akce
  • nacvičování cviků se psy ve cvičebních prostorech akce (např. překážky, aport, vyštěkání).
 7. . Zabezpečit losování při vypracování cizích stop a to po jejich položení.
 8. Při nástupu účastníků k  ukončení  akce  vyhodnotit  veřejně  její  průběh,  vzít na vědomí případný protest a tento po ukončení řešit, nebyl-li již řešen v průběhu
 • .Nepřipustit nebo vyloučit  z akce  psovody,  kteří  porušili  ustanovení  zkušebního

řádu.

 1. Řídit se pokyny hlavního rozhodčího, pokud jej delegující orgán určil nebo sportovního komisaře, je-li při akci přítomen.
 2. . Zapsat výsledky a hodnocení :
 3. bez ohledu na výsledek zkoušky do
  • výsledkové listiny
  • výkonnostního a výstavního průkazu psa s průkazem původu
 4. jen s úspěšným výsledkem zkoušky do
  • potvrzení o vykonané  zkoušce  ve dvojím  vyhotovení  – originál  pro  psovoda, druhopis pro delegující orgán
  • výkonnostního průkazu psů bez průkazu původu
  • průkazu  původu   uznávaného   FCI   nebo   do jiných   výkonnostních    kmenových knížek psa – na přání psovoda.
 5. Zaslat výsledkovou listinu doplněnou o všechny údaje, včetně zprávy o provedené akci a kopie potvrzení o vykonané zkoušce, vše stvrzené svým podpisem, do 14ti dnů po akci delegujícímu orgánu.

 

 

 1. Žádný rozhodčí nesmí posoudit psa s kupírovanýma ušima. Výjimky se nepřipouštějí.

 

 

Článek 19. Práva hlavního rozhodčího

 1. Pro hlavního rozhodčího platí všechna práva uvedená v článku 17.
 2. Zrušit rozhodnutí rozhodčího, přesvědčí-li se osobně o nesprávnosti jeho rozhodnutí nebo posudku.
 3. Odvolat rozhodčího, porušuje-li zkušební řád, metodiku pro posuzování nebo kázeň.
 4. Určovat pracovní náplň pro činnost jednotlivých rozhodčích.
 5. Podepisovat za sbor rozhodčích.

Článek 20. Povinnosti hlavního rozhodčího

 1. Pro hlavního rozhodčího platí všechny povinnosti uvedené v článku 18.
 2. Řídí a usměrňuje práce rozhodčích posuzujících akci.
 3. Je prostředníkem mezi vedoucím akce a rozhodčími.
 4. Zasílá celkovou zprávu o vykonané akci delegujícímu orgánu.

Článek 21. Práva sportovního komisaře

 1. Žádat od vedoucího akce nebo od rozhodčího předložení zkouškové dokumentace, programu, dílčího resp. celkového hodnocení práce psovodů a psů.
 2. Ve vyjímečných situacích převzít a vykonávat funkci hlavního rozhodčího nebo rozhodčího. V těchto případech se na sportovního komisaře vztahují všechna práva hlavního rozhodčího nebo rozhodčího.
 3. Žádat na delegujícím orgánu úhradu náležitostí.

Článek 22. Povinnosti sportovního komisaře

 1. Dostavit se  na místo  akce  včas  podle  pokynů  delegujícího  orgánu.  Oznámit vedoucímu akce a rozhodčím svou přítomnost.
 2. Kontrolovat práci  rozhodčích,  pomocníků,  vedoucího  akce,  způsob  organizování a dodržování zkušebního řádu a příslušných směrnic.
 3. V odůvodněných případech odvolat rozhodčího nebo hlavního rozhodčího, převzít jejich funkci, případně akci ukončit.
 4. Podat nejpozději do týdne zprávu delegujícímu orgánu o průběhu V případě převzetí funkce hlavního rozhodčího nebo rozhodčího přebírá sportovní komisař jejich povinnosti.

 

 

Část druhá – METODIKA A PROVÁDĚNÍ CVIKŮ

 

ODDÍL I. PACHOVÉ PRÁCE

Článek 23. Pokládání stop a předmětů.

 1. Tvar stopy, délku, umístění v terénu, počet předmětů a jejich umístění určuje rozhodčí ve shodě s podmínkami zkoušky.
 2. Při pokládání  stop  mohou  být  přítomni  jen  nezbytní  pomocníci,  vedoucí  akce a rozhodčí. Přítomnost rozhodčího není nezbytně nutná.
 3. Stopy se nepokládají v kulturách nebo terénech, které vizuálně prozrazují jejich směr.
 4. Předměty, které se pokládají na stopu:
  1. musí být z textilu nebo jiného materiálu, který dobře přijímá a drží pachy (nesmí být z kovu a skla)
  2. nesmí se svou barvou nápadně odlišovat od terénu a být větší než 100 x 50 x 10 mm
  3. při zkouškách nelze použít předmětů, které mohou sloužit jako hračka psa
  4. každý předmět musí mít pach kladeče, který jej má u sebe nejméně 30 minut před kladením stopy
  5. použité předměty již nelze použít v pokračování cviku nebo pro cviky jiných psů
  6. g) předměty musí rozhodčí zkontrolovat.
 5. O položení stopy a uložení předmětů pořizuje kladeč plánek, který obsahuje základní údaje.
 6. Nášlap stopy se provádí tak, že kladeč na určeném místě, cca 30 vteřin klidně stojí nebo mírně našlapuje, aby pachově zdůraznil začátek Kolík nebo tabulku označující začátek stopy zabodne do země vlevo. Stopa se pokládá volným krokem (ne pořadovým) bez zadupávání, je nepřípustné prošlapování lomů, popřípadě jiné zvýrazňování.
 7. Ukončení stopy se provádí tak, že po položení posledního předmětu, který stopu ukončuje, pokračuje kladeč v přímém směru ještě přibližně deset kroků, aniž by sled stopy přerušoval.

Článek 24. Práce psovoda a činnost psa

 1. Rozhodčí, vedoucí zkoušek, pomocník ani pořadatel neodpovídají za neúmyslné porušení stopy zvěří, osobami, povětrnostními případně jinými Ve výjimečných případech (narušení stopy v delším úseku) lze provést stopu náhradní.

 

 

 1. Psovod se hlásí rozhodčímu se psem již připraveným k zahájení práce. Pokud je pes veden na stopovacím vodítku, je již připnuté na kovový obojek psa nebo na Jeho délka je bezpodmínečně 10 metrů. Psovod oznamuje způsob jakým pes předměty označuje. Pes musí předměty označovat shodným způsobem, který psovod sdělil rozhodčímu.

Jsou uznávány dva způsoby označování předmětů:

 • zvedání, kdy pes může stát, sedět nebo aportovat – kombinace poloh je možná
 • označení, kdy pes může stát, sedět nebo ležet – kombinace poloh je možná.

Kombinace těchto způsobů je chybou.

 1. Pes může stopu vypracovávat:
 2. na volno
  • pes má řetízkový obojek
  • pes má postroj i řetízkový obojek
 3. na stopovacím vodítku
  • vodítko připnuté na řetízkový obojek
  • vodítko připnuté na postroj (pes má vždy řetízkový obojek)
 4. Stopa může od nášlapu vést rovně nebo vpravo vlevo, nejvíce ve 45° odklonu.
 5. Jakmile pes zachytí počátek stopy, psovod jej vypouští na celou délku stopovacího vodítka a sám psa následuje. Tento odstup je nutno dodržovat v průběhu celé stopy a to i v případě, kdy pes pracuje na
 6. Je-li pes na stopovacím vodítku, může jej psovod použít k mírnému přitažení psa a jeho postup zpomalit, jinak jej nelze k usměrňování psa používat.
 7. Příležitostné chválení psa opakování povelu „hledej“ nebo „stopa“ není chybou, avšak používání těchto povelů na lomech a v blízkosti předmětů, není dovoleno.
 8. Jakmile pes označí nebo zvedne předmět,  jde  psovod ke psu  a zvedne  předmět nad Pes se uvádí na stopu vždy od nohy psovoda. Psovod uchopí stopovací šňůru u psa a nechává si ji prokluzovat v ruce až ke konci. Toto platí i při uvádění psa na stopu po označení předmětu (nevracet se na konec šňůry)
 9. Po ukončení stopy hlásí psovod rozhodčímu ukončení cviku a odevzdá nalezené předměty.
 10. Odvolá-li rozhodčí psa ze stopy, podává psovod hlášení rovněž. Dokončování stopy po odvolání se

Článek 25. Hodnocení práce psovoda a činnosti psa v pachových pracích

 1. Při posuzování činnosti psa v pachových pracích se hodnotí zájem, snaha, spolehlivost a přesnost.
 2. U psovodů se sleduje způsob práce při uvádění a vedení

 

 

 1. Rozhodčí ukončí práci psovoda a činnost psa, když:
  1. pes sejde ze stopy na vzdálenost více než 10 m nebo se pes po stopě vrací více než 10 m za psovoda
  2. pes sleduje stopu značně nepřesně, bez zájmu či bázlivě
  3. byl překročen časový limit určený pro provedení stopy
  4. psovod se snaží sám podle různých ukazatelů sledovat stopu a ovlivňováním udržuje psa v trase stopy, případně nedodržuje předepsaný odstup od psa, v těchto případech může rozhodčí psovoda jednou napomenout.
 2. Chybami znamenajícími bodové ztráty jsou vybočování, nestejnoměrná nebo nadměrná rychlost sledování stopy, pomalé či nepřesné označování předmětů. Stejně tak postup s vysokým nosem, reakce na zvěř či myši, kálení Ovlivnění psa psovodem k označení předmětu znamená ztrátu bodů za předmět.

 

ODDÍL II. CVIKY POSLUŠNOSTI

Článek 26. Předvedení psa při zkoušce

 1. Pokud je pes v přímé blízkosti psovoda, ať již na vodítku nebo volně, má podle požadavku sedět, ležet nebo stát u levé nohy psovoda tak, aby podélná osa jeho těla byla ve směru, kterým stojí Ve všech polohách musí být rameno psa na úrovni nohou psovoda. Pes zaujímá polohu vůči psovodovi těsně. Vodítko drží psovod v pravé ruce a má být mírně prověšené. Každý cvik začíná a končí základním postojem se psem u levé nohy.
 2. Při umístění psa před psovodem má pes sedět, ležet nebo stát ve vzdálenosti jednoho kroku tak, aby byli psovod se psem čelem proti sobě.
 3. Za pohybu psovoda se pes pohybuje pozorně a radostně současně s psovodem vedle jeho levé nohy tak, aby byl neustále svým pravým ramenem na úrovni myšlené osy mezi koleny psovoda (nesmí zůstávat pozadu ani předbíhat). Pes nesmí psovodovi překážet v pohybu a má jej sledovat těsně. Při vedení psa na vodítku, nesmí být napnuté. Pokud pes pracuje volně, má psovod vodítko ukryté nebo pověšené z levého ramene k pravému
 4. Pes zůstává u levé nohy psovoda  i  při  obratech  a usedání  k  noze   Při obratech čelem vzad a přisedání k noze z předsednutí může pes psovoda obíhat, toto však musí být prováděno ve stejných situacích vždy shodně.
 5. Rozhodčí postupuje tak, aby mohl cviky sledovat v co možná nejmenší vzdálenosti tak, aby nerušil výkon psa, ale mohl posoudit veškeré tiché povely apod.

 

 

Článek 27. Základní ovladatelnost

 1. Přivolání Cílem cviku je, aby pes na povel psovoda okamžitě, rychle a přímo přiběhl k psovodovi.
 2. Přivolání psa lze vyžadovat za pohybu nebo klidu psovoda, pes musí být od psovoda vzdálen minimálně 10  kroků.  Psovod hlásí  rozhodčímu  předem,  pro  který  způsob se rozhodl (ZZO, ZM, ZMMP). U cviků, kde se provádí přivolání z vysílání, nedoběhne-li pes do poloviny předepsané vzdálenosti, nelze přivolání
 3. Podle způsobu použití a okamžité potřeby rozlišujeme použití povelové techniky, která souvisí s provedením závěru cviku, kdy:
  1. při pokračujícím pohybu psovoda je pes přivolán k noze a dále pokračují společně v určeném pohybovém rytmu
  2. při klidu psovoda pes po přiběhnutí usedá ihned těsně před psovoda. Přivolání u ZM a ZVV 1 provedení.

Volno by se mělo promítnout do hodnocení. Rozhodčí by se měl snažit navodit takovou situaci, aby pes od psovoda odběhl. (změna směru chůze, náznak hození). Volno se vždy provádí za pohybu psovoda, i když pes předsedá. Při předsedání se psovod natáčí čelem ke psu.

 1. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka. Cílem cviku je, aby pes sledoval přesně a ukázněně psovoda při chůzi,  poklusu,  změnách  směru  pochodu  nebo při obratech na místě.
 2. Psovod dává psu  povel  při  vykročení,  změně  směru  nebo  pohybového  rytmu, zastavení a obratech na místě.

Článek 28. Polohy psa při klidu psovoda

 1. Cvik ve svém souhrnu sleduje možnost stojícího psovoda, aby povelem usměrnil psa k zaujetí polohy sedni, lehni nebo vstaň.
 2. Podle požadavku zkoušky se cvik provádí se psem u nohy na vodítku, volně se psem na jeden krok před psovodem nebo ve vzdálenosti 20 kroků před
 3. Cvik se může prověřit i několikerým provedením každé polohy.
 4. Při zaujímání polohy nesmí docházet ke změně stanoviště

Článek 29. Polohy psa při pohybu psovoda a psa

 1. Cvik sleduje usměrnění psa povelem do určité polohy za pochodu a setrvání v ní až do ukončení cviku, to je do příchodu psovoda ke
 2. Podle druhu nebo stupně zkoušky se odložení psa (krátkodobé) provádí do polohy sedni, lehni a stůj.
 3. Psovod při provádění cviku se nesmí zastavovat nebo se ohlížet na psa, zda tento úkol splnil či nikoli, musí pokračovat v určeném směru a pohybovém
 4. Pes musí polohy zaujímat okamžitě, rychle a přesně.

 

 

 1. Povel k zaujetí polohy dává psovod na pokyn rozhodčího přibližně po 10 krocích chůze, psovod se zastavuje na pokyn rozhodčího ve vzdálenosti přibližně 30 kroků.

Článek 30. Přinášení předmětů (aportování)

 1. Předměty určené k provádění těchto cviků musí být předem umístěny na cvičební ploše.
 2. Přinášení předmětů se u vyšších zkoušek ztěžuje aportováním přes překážku skokem nebo šplhem.
 3. Stupně zkoušek také určují, zda lze při aportování použít libovolný předmět nebo zda se musí použít dřevěné činky, s předepsanou hmotností.
 4. Jako předmětu psovoda při aportování nelze použít hračky nebo část výstroje psa (míček a krátký pešek bez poutka je povolen).
 5. Při volném aportování nutno předmět odhodit do vzdálenosti nejméně 10 kroků.
 6. Při aportování  přes  překážku  nebo  šplhem  se  neurčuje  vzdálenost  psovoda od překážky, ponechá se na jeho úvaze.
 7. Provedení cviku se dělí do čtyř částí, k jejich předvedení dává pokyn rozhodčí:
  1. odhození předmětu
  2. vyslání psa k přinesení předmětu
  3. odebrání předmětu
  4. usednutí psa k noze
 8. Při odhazování předmětu je pes volný a sedí u levé nohy psovoda.
 9. Na povel psovoda vybíhá pes k provedení Při provádění aportu přes překážku se povel doplňuje ještě povelem pro překonání překážky. Povel pro aport musí být dán nejpozději v okamžiku doskoku psa za překážku.
 10. Na povel běží pes co nejrychleji a nejkratším směrem pro předmět, pevně ho uchopí a stejnou cestou se vrací s předmětem k
 11. Obdobně je tomu při aportu přes překážku. Pes překoná překážku, uchopí předmět a stejnou cestou se vrací k
 12. . Pes usedne  těsně  před  psovoda  a zůstává  sedět,  aniž  by  předmět  pustil  nebo jej překusoval. Nemá přijít do fyzického kontaktu se
 13. Na povel psovoda mu pes odevzdá předmět a zůstává sedět. Na další povel usedá k jeho levé noze.
 14. Podání aportu psovi do tlamy před provedením cviku vede k anulování celé bodové
 15. Neodevzdání aportu,,nebo až po použití fyzického působení znamená diskvalifikaci oddílu poslušnosti.

 

 

Článek 31. Překonání překážek

 1. Účelem této skupiny cviků je, aby pes na povel dovedl zdolávat rozličné druhy a typy překážek různou pohybovou mechanikou.
 2. Skok vysoký. Výška překážky 100 cm, u malých plemen 50 Pes překonává překážku skokem. Při přeskoku se nesmí překážky dotýkat. Překážku tvoří plná, pevná stěna.
 3. Skok šplhem. Překážku pro šplh tvoří dvě stěny dlouhé 1,9 m a široké 1,5 m, nahoře spojené a na zemi rozevřené tak, že kolmá výška je 1,8 m (malá plemena u zkoušky ZMP 1 a ZPS – 160 cm). Na stěnách jsou v horní polovině umístěny tři stoupací latě ve vzdálenosti 20, 45, 45 cm od
 4. Při provádění skoku nebo šplhu se vzdálenost psovoda a psa od překážky nestanovuje, ponechává se na úvaze Způsob, jakým má pes překážku překonat, určuje již sám odstup psovoda od překážky při skoku nebo šplhu.
 5. Na pokyn rozhodčího dá psovod povel k překonání překážky. Jakmile pes překážku překoná, dává psovod psu povel ke zpětnému překonání překážky, případně současně obejde překážku a za pochodu přivolá psa k
 6. Povel ke zpětnému překonání překážky nelze dát tam, kde překonání překážky navazuje na cvik aportování.
 7. Při všech skocích stojí psovod na místě a nepomáhá psu rozběhem ani
 8. Chůze psa po žebříku a po kladině. V požadavcích zkoušek jsou tyto dva metodicky rozdílné cviky, které se nacvičují odděleně, spojeny v jeden
 9. Podle druhu zkoušek nebo jejich stupňů rozlišujeme:
  1. kladinu nízkou, širokou 30 cm, 500 cm dlouhou, ve výši 1 m nad zemí, kladina má na obou koncích náběhová prkna, 350 cm dlouhá
  2. kladinu vysokou, 30 cm širokou, 500 cm dlouhou, ve výši 2 m nad zemí, pro výstup a sestup jsou žebříky se sklonem asi 45° , žebříky mají standartní typ, jsou široké asi 40 cm, vzdálenost příček od sebe asi 30 – 40 cm, příčky žebříků nesmějí být širší než 5 cm a nesmějí se upravit jako schů
 10. Podle požadavku zkoušky se překonává překážka jedním nebo oběma směry.
 11. . Tento požadavek  ovlivňuje  i  počínání  psovoda,  který  jde  buď  podél  kladiny s postupujícím psem nebo zůstává stát na místě odkud vyšel pes na překážku.
 12. Před začátkem cviku stojí psovod s volným psem u nohy v libovolné vzdálenosti před patou žebříku nebo náběhového Na pokyn rozhodčího dává psu povel k překonání překážky.
 13. . Pes při překonávání  překážky  musí  postupovat  klidně  a přesně.  Nemá  propadat mezi  příčkami,  chodit  po postranicích  žebříků  nebo  z kladiny,  náběhového  prkna či žebříku seskakovat.

 

 

 1. Pokud má pes překonat překážku jedním směrem, jde psovod po vyslání psa podél překážky a po ukončení cviku, přivolá psa za pochodu, k
 2. Při překonání překážky oběma směry, zůstává psovod stát před překážkou. Jakmile pes dokončí překonání překážky v jednom směru, může jej psovod povelem usměrnit ke zpětnému překonání překážky. Po sestupu sedá pes před psovoda ve vzdálenosti do jednoho kroku.

Článek 32. Pomocné cviky

 1. Štěkání na povel se podle stupně zkoušky liší polohou a umíštěním
 2. Podnětem pro štěkání psa při cvicích poslušnosti musí být pouze povel Na daný povel musí pes nejméně 3x výrazně zaštěkat. Při štěkání nesmí pes měnit svoji základní polohu.
 3. Plížení Podle požadavku zkoušky se provedení cviku rozlišuje na plížení psa se souběžně jdoucím psovodem a na samostatné plížení psa směrem k psovodovi, vždy na vzdálenost 10 kroků.
 4. Při plížení u nohy psovod položí psa, dá psu povel k plížení a zároveň Během plížení psa určeným směrem se povoluje opakování povelu a slovní pochvala psa.
 5. Po dosažení určené vzdálenosti se psovod zastaví a pes na povel psovoda usedne k jeho levé noze. Během cviku není pes na vodítku.
 6. Při samostatném plížení odloží psovod psa a odejde do vzdálenosti 10 kroků. Provede obrat čelem vzad a dá psu povel k plížení. Povel lze opakovat po celou dobu
 7. Pes se doplazí do přímé blízkosti psovoda a zůstává ležet. Na povel sedá pes před a následně k noze
 8. Při plížení se pes nesmí zvedat, válet se, štěkat nebo obtěžovat Je lhostejné, zda pes podsunuje zadní nohy těsně pod břichem nebo je táhne za sebou.
 9. Vysílání psa vpřed. Účelem cviku je usměrnit povelem pohyb psa do určeného místa.
 10. Cvik vysílání psa se zkouší jednou nebo dvakrát, směr druhého pokusu nutno posunout o 90°. Délka dráhy je 30 nebo 50 kroků. Směr a výchozí postavení určuje rozhodčí.
 11. . Psovod se psem, který sedí u jeho levé nohy, stojí na určeném místě. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod psa do určeného směru. Po dosažení stanovené vzdálenosti psovod psa zastaví povelem v poloze vleže. Tím cvik končí. Po přivolání  psa se provádí případný druhý pokus. Stanoviště psovoda se při obou pokusech nemění.
 12. . Pes má na povel běžet rychle v určeném směru až do doby, kdy jej psovod povelem zastaví.

 

 

Článek 33. Základní požadavky

 1. Ponechání psa na místě. Účelem cviku je, aby psovod mohl ponechat psa na určeném místě po určitou dobu, aniž by pes místo
 2. Pes po dobu odložení nemá vstávat, sedat si, válet se, štěkat, popolézat nebo popocházet. Pes nesmí určené místo opustit (se ztrátou se tolerují tři kroky). Přitom není chybou poloha vleže na levém či pravém stehně.
 3. Umístění psovoda je 15, 25 a 50 kroků od psa, psovod stojí čelem ke psu nebo je v úkrytu vzdáleném rovněž 50 kroků od ležícího psa.
 4. Rušivými vlivy může být přítomnost jiných osob či jiných psů, kteří provádějí cviky ve vzdálenosti ne kratší než 20 kroků.
 5. Psovod nesmí na psa působit a ovlivňovat jej k setrvání na místě. U psa nelze ponechat předmět nebo předměty, které by jej měly na místě zdržet.
 6. Cvik odložení psa se provádí v závěru části poslušnosti. Odložení trvá po dobu, kdy další pes plní cviky poslušnosti téhož typu zkoušky nebo po dobu, odpovídající témuž typu zkoušky. U zkoušky ZZO, ZM, ZVV 1 stojí psovod se psem na značce, kde bude provádět odložení do doby než další pes provede přivolání, potom na pokyn rozhodčího psa odkládá a odchází na určenou vzdálenost.
 7. Pro odložení dlouhodobé jsou na cvičišti vytyčena dvě místa, zvlášť pro feny a pro psy, vzdálenost mezi nimi je 5 kroků.
 8. Klid psa při střelbě.  Střelba  se  u zkoušky  ZM  provádí  při  cviku  ovladatelnost na vodítku, u zkoušky ZVV 1 při cviku odložení za pochodu vleže, když se psovod na povel rozhodčího zastavuje, u zkoušky ZVV 2 při cviku aport skokem, když se pes chystá uchopit aport, u zkoušky ZVV 3 při cviku aport šplhem, když se pes chystá uchopit aport  a dále  u všech  stupňů  při  dlouhodobém  odložení.  U  zkoušky  ZZO se střelba neprovádí. Ráže použité pistole je stanovena v rozmezí 6 – 9
 9. Klid psa při střelbě (hluku) se hodnotí po celou dobu trvání zkoušky. To znamená, že se hodnotí chování psa i k hlukům, které vyplývají z provozu nebo z prostředí (střílení motorů z výfuku, hluk letadla )
 10. . Pes má být po výstřelu klidný a nesmí se dát rušit v požadované činnosti.
 11. Pokud pes po výstřelu projeví bázlivost nebo agresivitu, která mu nedovoluje plnit úkoly, nutno jej ze zkoušky
 12. Dílčí bodové ztráty při střelbě se udělují u cviku, kde se projevily.
 13. Přesuny mezi jednotlivými cviky se provádí na vodítku (u stupňů zkoušek, kde je vedení psa na vodítku vyžadováno) nebo na volno – vyžaduje se přesné provedení ovladatelnosti, případné bodové ztráty se uplatní u navazujícího

 

 

ODDÍL III. CVIKY OBRANY

Článek 34. Odhalení pomocníka

 1. Pomocník (figurant) je vybaven ochranným rukávem, ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkkým obuškem.
 2. Průzkum terénu. Účelem cviku je, aby pes vyhledal pomocníka nebo pomocníky v určeném
 3. Prostor pro průzkum terénu musí být takový, aby činnost psa byla přesvědčivá. Přirozený terén musí obsahovat dostatek úkrytů, na cvičišti (stadionu) musí být vždy rozmístěno 6 zástěn (3 + 3).
 4. Délku a šíři prostoru určuje druh nebo stupeň zkoušky, rovněž jako počet pomocníků.
 5. Chování  psovoda,    jeho     postup     terénem     a usměrňování     činnosti     psa se má přizpůsobovat účelu Příliš rychlý nebo pomalý postup, pískání, tleskání apod. je chybou. Při průzkumu terénu je povoleno kromě povelu oslovit psa jménem.
 6. Psovod se pohybuje středem prohledávaného prostoru podle pokynů rozhodčího. Poslední povel “revír” lze vydat, když pes protíná osu postupu k maketě s ukrytým pomocníkem.
 7. Průzkum terénu má být plánovitý, s postupným vykrýváním prostoru na obě Hloubka postupu psa nemá být delší než asi 20 kroků v přirozeném terénu, na cvičišti je určena rozmístěním zástěn.
 8. Činnost psa má být rychlá a přesná. Umělé úkryty (zástěny) má pes těsně obíhat.
 9. O umístění pomocníka nebo pomocníků rozhoduje rozhodčí, na cvičisti je tímto úkrytem poslední zástěna.
 10. Označení pomocníka.Účelem cviku je, aby pes svým chováním označil psovodovi místo úkrytu pomocníka.
 11. . Pes má místo úkrytu pomocníka oznámit štěkotem. Jiný způsob je povolen pouze u zkoušky ZM (vystavení či napadnutí znamená ztrátu dílčích bodů).
 12. Nalezenou osobu  nesmí  pes  napadat  nebo  od ní  odbíhat.  Pomocník  nesmí  psa v průběhu cviku upozorňovat na místo svého úkrytu, dráždit jej k napadení, vyštěkání nebo setrvání psa na místě, kde je
 13. Pokud pes pomocníka označil nebo jej vyštěká, musí jej střežit nebo štěkat až do příchodu psovoda.
 14. . Jakmile pes  označí úkryt  pomocníka,  jde  psovod  na pokyn  rozhodčího  k  místu úkrytu pomocníka.
 • Odvolání psa od pomocníka po vyštěkání se může provádět dvěma způsoby:
 • psovod si stoupne 1 krok za psa a na pokyn rozhodčího jej odvolá k noze

 

 

 • psovod se zařadí vedle psa a na pokyn rozhodčího přejde se psem u nohy na určené místo. U zkoušky ZVV1 může při přechodu na určené místo přidržovat psa  za

Článek 35. Zajištění pomocníka

 1. Prohlídka pomocníka. Psovod vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu a dal ruce nad
 2. Po dobu udílení pokynů pomocníkovi sedí pes u levé nohy U zkoušky ZVV 1 jej může psovod přidržovat za obojek.
 3. Když pomocník zaujme požadovanou polohu, položí psovod psa proti pomocníkovi ve vzdálenosti přibližně 5 kroků.
 4. Prohlídku provádí psovod tím, že obejde pomocníka, odebere mu obušek a zezadu jej prohledává.
 5. Po ukončení prohlídky  se  psovod vrací  ke psu,  aniž  by  křížil  osu  mezi  ním a pomocníkem. Pes sedá  na povel  k  levé  noze    Pomocník  připažuje  ruce po ukončení prohlídky nebo po návratu psovoda ke psu a to vždy na pokyn psovoda.
 6. Po celou dobu  akce  psovoda  musí  pes  pomocníka  střežit,  nesmí  štěkat  ani  jej
 7. Výslech pomocníka. Při výslechu pomocníka, který navazuje na prohlídku, sedí pes u levé nohy psovoda a jeho chování musí být stejné jako v bodě 6.
 8. Doprovod pomocníka. Délka doprovodu je asi 20 kroků.
 9. Psovod vyzve pomocníka ke klidné chůzi určeným směrem a sám s volným psem následuje pomocníka ve vzdálenosti asi 5 kroků.
 10. Pes musí pomocníka bedlivě střežit a v případě potřeby provést zákrok. Nemá vyrážet od nohy psovoda nebo pomocníka bezdůvodně napadat.
 11. Podle stupně zkoušky se provádí doprovod jednoho nebo dvou pomocníků.
 12. Hlídání pomocníka.  Účelem  cviku  je,  aby  pes  hlídal  pomocníka  v době,  kdy je psovod od pomocníka a psa vzdálen.
 13. Podle stupně zkoušky hlídá pes po určitou dobu jednoho nebo dva pomocníky. Pokus pomocníka o únik se přizpůsobí požadavkům zkoušky.
 14. Místo hlídání a úkryt psovoda (asi 25 kroků za psem) určuje rozhodčí.
 15. Psovod určí pomocníkovi nebo pomocníkům místo, usměrní psa k hlídání a sám odejde do úkrytu.
 16. Pes leží před pomocníkem (pomocníky) ve vzdálenosti 5 kroků. Během střežení pes nemá pomocníka (pomocníky) napadat, štěkat a opouštět místo.
 17. . Jakmile pomocník nebo pomocníci opustí určené místo, má pes provést okamžitě přesvědčivý zákrok. Pokyny pro činnost pomocníka či pomocníků dává rozhodčí.

 

 

 1. Po provedení zákroku, kdy pomocník zůstává klidně stát, má pes okamžitě pustit a dále 1 minutu střežit. Při zákroku proti dvěma pomocníkům, musí pes prvního zadrženého pomocníka pustit a zlikvidovat útěk druhého pomocníka do vzdálenosti 20 kroků od prvního.
 2. . Pes může zůstat u jednoho pomocníka nebo pobíhat mezi oběma a dále je střežit. Nemá je však napadat. Štěká-li pes při této části hlídání, není to
 3. Psovod přichází ke psu na pokyn rozhodčího po uplynutí doby hlídání nebo když to situace vyžaduje (pes napadá, drží  pomocníka, při  nesplnění  cviku  ),  rovněž na pokyn rozhodčího.

Článek 36. Ochrana psovoda

 1. Účelem cviku je, aby pes chránil psovoda před útokem pomocníka a pomáhal při likvidaci útoku. Psovod se sám aktivně nebrání a likvidování útoku pomocníka ponechává psu.
 2. Přepadení psovoda navazuje na cviky:
  1. výslech pomocníka
  2. prohlídka pomocníka
  3. doprovod pomocníka (pomocníků).
 3. Pes musí v okamžiku přímého ohrožení psovoda ihned a přesvědčivě provést zákrok na pomocníka.
 4. Jakmile pomocník přestane klást odpor (na pokyn rozhodčího), má pes pomocníka na povel psovoda nebo samostatně pustit a dále jej střežit. Povel “pust” lze zaměnit oslovením psa jménem.
 5. Při doprovodu dvou pomocníků  se  v okamžiku  zákroku  dává  druhý  pomocník na útěk. Pes jej má samostatně zadržet.

Článek 37. Samostatná činnost psa

 1. Psovod se psem, sedícím u nohy, stojí na místě, které určí rozhodčí. Psovod může psa přidržovat za obojek.
 2. Současně je v určité vzdálenosti připraven i pomocník, vyzbrojený obuškem.
 3. Na pokyn rozhodčího vyjde pomocník z úkrytu a odchází.
 4. Psovod vyzve pomocníka k zastavení. Když pomocník na výzvu reaguje útěkem, vypouští psovod psa k zadržení pomocníka.
 5. Podle druhu nebo stupně zkoušky zůstává psovod na místě nebo ihned běží za
 6. Když pes pomocníka dostihne, provede ihned zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a pes jej má pustit a střežit do příchodu Po příchodu k místu zadržení psovod psa odvolá k noze (ze vzdálenosti 1 kroku) nebo se zařadí ke psu.

 

 

 1. K puštění může psovod použít maximálně 3 povely ne blíže než 5 kroků od Použití dalšího povelu v těsné blízkosti psa anuluje bodovou hodnotu za celý cvik. Nutnost dalších povelů nebo fyzická pomoc znamená ukončení obrany. Jiný způsob je povolen jen u zkoušky ZM (fyzická pomoc znamená bodovou ztrátu).

Článek 38. Odolnost psa

 1. Cílem cviku je přezkoušení odolnosti psa vůči úderu a tvrdosti psa při střetech a boji s pomocníkem.
 2. Podle požadavku zkoušky se cvik přezkušuje samostatně nebo navazuje na předešlý
 3. Při samostatném přezkušování stojí psovod se psem v určené vzdálenosti proti pomocníkovi a drží  psa  za  Na pokyn  rozhodčího  vydráždí  pomocník  psa a provede útok. V  okamžiku  útoku  pomocníka  vysílá  psovod psa.Za  psem  jde  až na pokyn rozhodčího.
 4. V  případě   spojení   cviku   odolnost   se   cvikem   samostatná   činnost   (zadržení s protiútokem), provádí pomocník protiútok ze vzdálenosti cca 30 kroků při doběhu psa.
 5. Pes musí bez ohledu na chování pomocníka provést zákrok.
 6. Před zákrokem psa se snaží pomocník uplatnit vizuální nebo sluchové vjemy, které mohou mít negativní vliv na zákrok psa (nápřahy, křik).
 7. Při úderech  používá  pomocník  měkký  obušek  asi  55  cm  dlouhý  a 2   cm silný.Je obalen kůží nebo jiným měkkým materiálem a opatřen
 8. Údery musí odpovídat druhu a stupni zkoušky a nesmí být vedeny do míst snadné zranitelnosti
 9. Po ukončení cviku jde psovod ke psu a odvolává jej k noze (1 krok) nebo se zařadí vedle psa.
 10. Pokyny pro práci pomocníka a činnost psovoda ve všech cvicích obrany dává rozhodčí.
 11. Pro pouštění psa po zákroku platí stejná ustanovení jako v čl.37, bod.7.
 12. Opuštění figuranta psem o více než 10 kroků v jakékoliv části obrany znamená anulování  Při  všech  cvicích  obrany  platí  pravidlo,  že  u psa,  který  při  boji s pomocníkem projeví bázlivost, je ukončeno posuzování obrany a dosud získané body se anulují.

 

 

ODDÍL IV. PROVÁDĚCÍ POKYNY KE ZKUŠEBNÍMU ŘÁDU MALÝCH PLEMEN .

Rozlišování předmětů ZMMP

Rozlišování předmětů ve zkoušce ZMMP se provádí po skončení stopy, tak že psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího společně s pomocníky připraví oba pokusy. Poté pošle rozhodčí psovoda pro psa a určí mu místo ( výchozí postavení ) odkud provádí vyslání k rozlišení.

Je nutné, aby terén na rozlišení byl přehledný, aby pes nemusel předměty hledat, ale mohl se soustředit pouze na rozlišování. Předměty by měly být ze shodného materiálu.

Při   přípravě   by   nemělo   dojít   k pošlapání   prostoru   mezi   místem   vyslání a položenými předměty.

Rozlišování předmětů                                                10                           2x

Zájem prověřování                                                     2

Rozlišení                                                                       6

Přinášení                                                                       2

Možné ztráty –

Pes neprověřuje předměty až                                    -2

Pes nerozliší správný předmět až                             -6 Pes nepřináší předmět až k psovodovi až                                                                                        -2 Pes uchopí špatný předmět a zase jej pustí až      -2

Pes nerozliší správný předmět, ale se zájmem hledá a prověřuje, může získat body za prověřování až 2.

Pes, který správně rozliší, ale předmět nepřináší, může získat až 6 bodů za rozlišení + body za hledání a prověřování, ztrácí však body za přinesení ( – 2 ), může získat až 8 bodů.

Pes, který špatně rozliší, přinese špatný předmět, ztrácí body za rozlišení i přinášení ( -8 bodů).

Vyhledání předmětu ZMMP

Vyhledávání by se mělo provádět v dostatečně nepřehledném terénu ( avšak úměrně k stupni zkoušky)

Rozhodčí by měl i ve zkoušce ZMMP dát psovodovi možnost nechat psa nasumovat pach předmětu z igelitového sáčku před vysláním, požádá-li o to. Jedná se sice o vlastní předměty, ale v návaznosti na další zkoušky, by toto mělo byt umožněno přesto, že to ZŘ nepředpisuje.

Prostor pro vyhledání předmětů nemusí být pachově čistý, ale neměli by se v něm nacházet jiné předměty.

 

 

Rozdělit 1 předmět – 5 bodů
Intenzivní hledání 1
Nalezení předmětu 3
Přinášení 1

Pes intenzivně hledá, ale předmět nenachází, může získat až 1 bod Pes hledá a najde předmět, ale nepřináší, může získat až 4 body

Pokud pes nemůže najít předmět, ale se zájmem hledá a je nebezpečí, že nestihne ostatní předměty v časovém limitu, může jej psovod po dohodě s rozhodčím odvolat a pokračovat na další předmět. Zbývá-li ještě čas z limitu po přinesení dalších předmětů, je možné se k nenalezenému předmětu ještě vrátit.

5 bodů na ovladatelnost ponechat na celý cvik, srážky podle celkové ovladatelnosti v tomto cviku – opakování povelů, neochota při zavolání, neklid při odhazování předmětů atd.

Vyhledání ztraceného předmětu ZMMP.

Pokud je to možné dodržet nepošlapání použitého terénu. Je však nutné použít terén tak nepřehledný, aby nebyl ztracený předmět z dálky vidět.( Porost 10 – 15 cm)

Vyhledání ztraceného předmětu        10

 

Hledání 2
Nalezení 6
Přinesení 2

Pes intenzivně hledá, ale předmět nenachází, může získat až 2 body,

Pes předmět nalezne, ale nepřináší, může získat až 6 bodů + body za hledání

ZMP 1 – 3

Rozlišování předmětů ZMP 1-2

Není nutné provádět rozlišení hned po stopě, je na dohodě pořadatele a rozhodčího, kdy a kde se bude provádět. Pes by měl rozlišit předměty kdykoli. Tento cvik by měl být postaven na nalezení shodného pachu s kontrolním předmětem, který dostal pes nasumovat a ne na tom že si pes zapamatuje pach stopy.

Terén pro rozlišení musí být dostatečně přehledný, pes nemá předměty hledat, ale rozlišovat.

Předmět, který pes zvedne, nesmí být dále používán a musí byt nahrazen jiným předmětem.

Přípravu cviku řídí rozhodčí podle požadavků dané zkoušky.

V případě, že se rozlišení provádí ve stejný den jako stopa měl by být použit stejný pomocník.

 

 

Rozlišení předmětu         15

Zájem ověřování                   5

Rozlišení                                  5

Přinášení                                  5

Pes se zájmem hledá a prověřuje předměty v řadě, avšak předmět nerozliší, může získat až 5 (3)

Pes, který předmět rozliší, ale nepřináší, může získat až 5 ( 10 ) bodů za rozlišení + body za hledání a prověřování, ztrácí však body za přinášení

Pes, který přinese špatný předmět ztrácí body za rozlišení a přinášení, Pes se při rozlišení venčí               -5

Pes zvedá špatný předmět a opět pouští                -3 Pes si s předmětem hraje až -3

Pes s předmětem nepředsedá                                    -3

Vyhledání předmětů ZMP 1-3

Pro lepší odhazování předmětů je možné lehké předměty opatřit malým závažíčkem, to však musí být pevně přiděláno.

Základnu, kde se psovod pohybuje, určuje rozhodčí.

Vyhledání by se mělo provádět v dostatečně nepřehledném terénu.

Prostor pro vyhledání nemusí být pachově čistý, ale neměli by se v něm nacházet jiné předměty.

V případě, že se vyhledání provádí ve stejný den jako stopa, měl by být použit stejný pomocník.Držíme zásadu – v jeden den pro všechny pachové práce stejný pomocník.

Rozhození předmětů řídí rozhodčí, stejně tak určuje i osu postupu u ZMP3.

Vyhledání předmětů                                              24 +  6

3 x 8 + 6

Vyhledání, zájem, intenzita                                         3

Nalezení a přinesení                                                       5

Pokud pes intenzivně a se zájmem hledá předmět může získat až 3 body za hledání. Pokud pes předmět nalezne, ale nepřinese ztrácí 5 bodů za nalezení a přinesení.

Chyby při odevzdání postihovat u každého předmětu.

Celkovou   nekázeň,   neovladatelnost,   slabý   zájem,   atd.   postihovat   z 6   bodů na ovladatelnost.

 

 

Pomalý příchod s předmětem                                               až  -2

Hraní si s předmětem                                                              až  -2

Nepředsednutí při odevzdání                                                až  -3 Pouštění předmětu při přinášení a další uchopení                                                                                    až – 3

Vyhledání ztraceného předmětu

Terén pro nalezení ztraceného předmětu by měl být dostatečně nepřehledný, aby nebyl předmět zdálky vidět a pes jej musel hledat.

Celý cvik řídí rozhodčí , upuštění předmětu, zastavení, nasumování, vyslání psa pro předmět i odebrání předmětu.

ZMP1-terénem prochází psovod s rozhodčím

ZMP2-3 terénem prochází psovod pomocník a rozhodčí

Terén  využívaný  k nalezení  ztraceného  předmětu,  nemusí  být  pachově  čistý,  ale neměly by zde být jiné předměty.

Na soutěžích lze nahradit peněženku nebo klíčenku normálním předmětem z materiálu, který dobře pohlcuje pach.

Vyhledání ztraceného předmětu

Hledání                                             5

Nalezení a přinesení                       15

pes,který intenzivně se zájmem hledá ztracený předmět může získat až 5 bodů pes,který předmět najde, ale nepřinese, ztrácí 15 bodů

chyby v přinášení, hraní si s předmětem, pouštění předmětu, atd. postihovat z 15 bodů na nalezení a přinášení.

Pes si hraje s předmětem                                                                     až  -5

Pes neochotně přináší                                                                          až  -5

Pes nepředsedá při odevzdání                                                            až  -5

Vyhledání osoby

Vyhledání osoby provádět jako revír u zkoušek ZVV.

V přírodním terénu hodnotit zájem psa o nalezení osoby Dostatečné odbíhání od psovoda do určeného směru

Ovladatelnost – zda pes okamžitě reaguje na zavolání při návratu z vyslaného směru slabý zájem o nalezení osoby       až   -5

Mělký revír (podle hloubky)                                                               až  -5

Nekázeň                                                                                                 až  -2

Povel navíc                                                                                            až -2

 

 

Vyhledání osoby – makety

ZMP 1

Neoběhnutí 1 makety                                                                          až  -5

Netěsné obíhání                                                                                    až   -3

Neovladatelnost                                                                                   až  -3

Špatná orientace                                                                                   až  -3

Povel navíc                                                                                            až  -2

ZMP 2 – 3

Neoběhnutí 1 makety                                                                          až   -2

Nahlédnutí do makety,ale neoběhnutí                                                   -1 Netěsné obíhání               až  -3

Neovladatelnost                                                                                    až  -3

Špatná orientace                                                                                   až  -3

Povel navíc                                                                                            až  -2

Vyštěkání osoby

Opožděný začátek                                                                               až  -1 – -3

Nepozorné vyštěkání                                                                           až  -1 – -3

Příliš agresivní                                                                                       až  -1  – -3

Málo intenzivní štěkání                                                                      až  -1 – -3

Příliš kontaktní vyštěkání                                                                   až          -3

Chyby – pes nalezenou osobu napadne – diskvalifikace – celková Pes od nalezené osoby odchází dále než 10 kroků                                                                                 0 bodů Pes od nalezené osoby odchází, ale vrací se                                                                                         5

Rozlišení osoby

Stejně jako u rozlišování předmětů řídí celý cvik rozhodčí. Psovod není přípravě přítomen. Každý pokus se připravuje samostatně. Není nutné, aby se rozlišení dělalo v pachově čistém terénu. Naopak na soutěžích se doporučuje dělat na stadionu před diváky.

zájem, intenzita rozlišování                                                               5

označení osoby                                                                                     10

Příliš agresivní označení                                                                       až -5

Označení osoby by mělo být pevné a přesvědčivé, pes nesmí označenou osobu opouštět Vzdalování se od označené osoby                                                                                                                 až  -5

 

 

Pes zůstává u označené osoby až do ukončení označení rozhodčím. Je lhostejné zda psovod psa odvolá nebo odvede.

ZMPO

Při  provádění  této  zkoušky  je  figurant  opatřen  ochranným  oblekem  ( kalhoty a vesta-pokud možno oba rukávy), nemá ochranný rukáv.

Vyhledání figuranta

Pro vyhledání figuranta se doporučuje ve vyhrazeném prostoru zbudovat opravdové úkryty.

Naskládat krabice , postavit lehký stánek, postavit stan a podobně. Není vhodné používat jen makety – hlavně při soutěžích.

 

Pes není aktivní při hledání                                                                až -3

Pes není ochotný reagovat na povely, je neukázněný                  až -3 Pes nenalézá figuranta     0

V případě  aktivního,  pozorného,  ochotného  a ukázněného  vyhledání  je  možné i

v případě nenalezení figuranta, zadat minimální body ve známce nedostatečné až 3

Vyštěkání figuranta

Začne-li pes vyštěkávat, rozhodčí i psovod se zastaví a nechají psa samostatně pracovat bez ovlivňování min. 30 vteřin, pak teprve dává rozhodčí pokyn k pokračování.

Vyštěkání není dostatečně aktivní                                                   až     2

Vyštěkání je s přestávkami                                                                až     2

Velká vzdálenost                                                                                  až     2

Kontaktní vyštěkání                                                                            až     3

Pes napadá                                                                                            až     0

Pes odchází, ale vrací se                                                                     až     5

Vzdaluje se víc jak deset kroků                                                         0

Zajištění figuranta

Pes je při zajištění nepozorný                                                             až     3

Pes při zajištění ruší a odvrací pozornost psovoda                        až    5

Pes je při zajištění neukázněný                                                          až     5

Pes je příliš agresivní a má snahu napadat                                     až    5

Pes figuranta tvrdě napadne                                                              0

 

 

Doprovod

Boční doprovod po zajištění figuranta se provádí bez vodítka, teprve po odevzdání rozhodčímu, na pokyn rozhodčího,je pes upoután a figurant odstupuje.

Pes nesleduje figuranta                                                                        až – 2

Pes obtěžuje figuranta                                                                         až – 3

Pes je neukázněný                                                                                až – 5

Pes je příliš agresívní a má snahu figuranta napadat                   až – 5 Pes figuranta tvrdě napadne         0

Napadení psovoda

Po doprovodu psovod psu nasadí náhubek a pak jej opět uvolňuje z vodítka .

Při útoku dává psovod okamžitě, samostatně, bez pokynu rozhodčího povel psovi. Pes by neměl vyrazit bez pokynu psovoda.

Klidné sledování                                                                                   5

Zákrok                                                                                                    15

Reakce na ukončení boje                                                                   5

Střežení stojícího figuranta                                                                5

15b. za zákrok zadávat podle intenzity a bojovnosti.

Pes je neklidný ve fázi sledování                                                      až -2 Pes útočí na klidně procházejícího figuranta, ale je vrácen     až -10 Pes útočí na klidně procházejícího figuranta a nedá se odvolat    0

Psovod nedá psu povel k útoku                                                         až  -10

Pes opožděně reaguje na ukončení boje                                          až  -2

Pes nereaguje na ukončení boje                                                        až   -5

Pes odchází                                                                                            až  -5

Pes je nepozorný                                                                                   až   -5

Hlídání předmětu

Chování se k figurantovi, který si nevšímá psa ani předmětu a nevstupuje do vnitřního kruhu             5 b.

Přesvědčivé hlídání, tvrdost zákroku                                               15 b.

Návrat k předmětu, opustí-li figurant vnitřní kruh                         10 b.

U hlídání předmětu upřednostňovat opravdovost hlídání před tvrdostí zákroku, důležité je, aby se pes ochotně vracel k předmětu opustí-li kontaktní zónu.

V případě, že figurant sebere předmět až na několikátý pokus, náleží psu dílčí body z bodů určených na hlídání.

 

 

Stejně tak nechá-li se vylákat až na několikátý pokus až za zónu pozornosti. Pes je neklidný v části, kdy nemá útočit                                                                                                       až   -2

Pes napadá bezdůvodně                                                                     až  -5

Pes si nechá sebrat předmět bez reakce (na první pokus)            až – 15

Pes se nechá vylákat za zónu pozornosti a nevrací se k předmětu (na první pokus)

až -15

Pes se nevrací k předmětu

 

ODDÍL V. JEDNOTNÉ POVELY

Článek 39. Nástup psovoda a hlášení

 1. Před zahájením akce dává vedoucí akce nastoupit psovody se psy do vhodného nástupového  Pes  na vodítku  sedí  u levé  nohy  psovoda,  psovod drží  vodítko v levé ruce.
 2. Psovod se psem se hlásí rozhodčímu při začátku a ukončení každého oddílu. Pes na vodítku sedí vedle jeho levé Psovod podává hlášení v základním postavení, vodítko drží v levé ruce. U zkoušky ZVV 2 a vyšších může být pes bez vodítka.
 3. Psovod se představuje příjmením a uvádí jméno psa a oznamuje zahájení nebo ukončení zkoušené disciplíny.

Článek 40. Povelová technika pro činnost psa

 1. Povely  pro    jednotlivé    cviky    nebo    jejich    části    určuje    zkušební    řád a psovod je povinen je používat.
 2. Povely dává psovod psu na pokyn rozhodčího, pokud ZŘ neurčuje jinak.
 3. Opakování povelu, kromě cviků, kde to zkušební řád výslovně povoluje, snižuje, případně anuluje bodové hodnocení.
 4. Za opakování povelu se rovněž považuje setrvání psovoda v poloze povelu, různé úkroky, posunky nebo jiné působení na
 5. Chválení psa je povoleno pouze po ukončení cviku (1x krátce po cca prodlevě), pes i psovod v základním postoji.
 6. Povely pro činnost psa rozdělujeme na povely zvukové (zkratka Z) a na povely posunkové (zkratka P).
 7. Při cvicích dává rozhodčí psovodovi pokyn k provedení cviku, i dílčích výkonů ve cviku a to tak, aby neovlivňoval činnost

Článek 41. Povely pro činnost psa

 1. Podle zásady o rozdílnosti  používané  povelové  techniky  pro  jednotlivé  cviky se povely rozlišují na:
  1. zvukové

 

 

 1. posunkové – pes u nohy psovoda
 2. posunkové – pes před
 1. Stopa:
  1. hledej,
 2. Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka:
  1. k noze
  2. lehký úder levou rukou na
 3. Přivolání psa s usednutím před psovoda:
  1. ke mně.
 4. Přivolání psa s připojením nebo usednutím k noze psovoda:
  1. k noze
  2. lehký úder levou rukou na levé
 5. Polohy psa při klidu psovoda:
  1. lehni
  2. mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
  3. ze vzpažení pravou paži připažit předem
 6. vstaň
 7. mírné pokrčení v kolenou
 8. zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru
 9. sedni
 10. lehký úder levou rukou na levé stehno
 11. předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed.
 12. Ponechání psa na místě za pohybu psovoda v poloze:
  1. sedni
 13. lehni
 14. mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa, zepředu dozadu
 15. stůj
 16. levou ruku dát dlaní před čenich psa.
 17. Aport volný:
  1. aport (přines)
  2. ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním
 18. Aport skokem nebo šplhem:
  1. vpřed (hop), aport (přines).
 19. Skok vysoký nebo šplh:
  1. vpřed (hop), při požadovaném zpětném skoku zpět.
 20. Kladina:
  1. vpřed, při požadovaném zpětném překonání kladiny zpět.

 

 

 1. . Štěkání psa na povel:
  1. štěkej
  2. ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa
  3. ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu.
 2. Plížení psa:
  1. plaz
  2. c) komíhání pravé ruky nalevo a napravo přes sebou ve výši boků.
 3. Vysílání psa:
  1. vpřed,lehni
  2. ukázání pravou paží do směru.
 4. Ponechání psa na místě:
  1. zůstaň
  2. mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich
 5. Průzkum terénu:
  1. revír, ke mně (zpět) – povoleno oslovení psa, které navazuje na povel
  2. ukázání paží.
 6. Hlídání pomocníka (pomocníků):
  1. hlídej.
 7. . Zákrok psa:
  1. drž
  2. ukázat do směru k pomocníkovi.
 8. Pouštění po zákroku nebo při přinášení předmětu:
 9. Pochvala psa:
  1. ústní
  2. pohlazení, poplácání.
 10. . Zákaz nebo přerušení nežádoucí činnosti:
 11. Volný pohyb psa:
  1. volno
  2. volný pohyb pravé nebo levé paže do směru a naklonění těla.

 

 

Část třetí – ROZSAH ZKOUŠEK

 

ODDÍL I. ZKOUŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU

 

 1. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým

Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

 1. S t o p a :

Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.

 

Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.

2. P o s l u š n o s t :

Z   50 (35)
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. O b r a n a :

a) průzkum terénu (30×40 kroků, dvě zástěny)

 

ZP

 

10

   
b) označení pomocníka   10    
c) ochrana psovoda ZP 10    
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10    
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)
Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM        
 1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části „Metodika provádění cviků“.

 1. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se  rozumí  způsob  přivolání  psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.

 

 

 1. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.
 2. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.
 3. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.
 4. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.
 5. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery .
 6. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
 7. Zatím pomocník  odbíhá   směrem   od psovoda   a   Jakmile   se   vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.
 8. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.
 9. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.
 10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení
 11. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

 

B.  ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)

Článek 45. Kritéria pro zkoušku ZVV l

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Článek 46. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

 1. S t o p a :

Stopa  vlastní,  nejméně  350  kroků  dlouhá,  min.  30  minut  stará,  dvakrát  lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.                                Z               100   (70)

 

 

2.  P o s l u š n o s t :

a)  přivolání psa za pochodu k noze

 

ZP

 

10

   
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10    
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10    
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10    
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10    
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10    
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10    
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70)
 

3.  O b r a n a:

a)  odhalení pomocníka

– průzkum terénu (40×50 kroků,čtyři zástěny)

 

 

 

ZP

 

 

 

10

   
– vyštěkání pomocníka

b) zajištění pomocníka

– prohlídka pomocníka

 

 

ZP

10

 

10

   
– výslech pomocníka

c) ochrana psovoda

– přepadení psovoda při výslechu

 

 

ZP

10

 

15

   
– ovladatelnost psa (pouštění)

d) samostatní činnost psa

– zadržení pomocníka (hladké 50 kroků)

Z

 

ZP

5

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění)

e) odolnost psa

– útok na psa se 2 údery po zákusu

Z

 

ZP

5

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)
Článek 47. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1        
 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části “ Metodika a provádění cviků „.

 1. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.
 2. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením Psovod smí psa přidržovat za obojek.
 3. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

 

 

 1. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.
 2. Jakmile přestane  pomocník  bojovat  se  psem,  musí  jej  pes    Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.
 3. Když pes  pomocníka  pustí,  psovod usměrní  psa  k  noze,  upoutá  psa  na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.
 4. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení  a jeho   následném   útěku.   Psovod vybíhá   za psem   ihned po vypuštění
 5. Cvik odolnosti  psa  se  přezkušuje  samostatně  na vzdálenost  10  kroků  a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.
 6. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení

 

C.  ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

Článek 48. Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 49. Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

 1. S t o p a :

Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

 

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.

2. P o s l u š n o s t:

Z   100   (70)
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10  
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10  
c) za pochodu odložení vstoje Z 10  
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10  
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10  
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg – střelba) Z 10  
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10  
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10  
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10  
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100   (70)

 

 

 1. O b r a n a :

 

a) odhalení pomocníka  
– průzkum terénu (60×100 kroků,6 zástěn) ZP 10  
– vyštěkání pomocníka   10  
b) zajištění pomocníka      
– prohlídka a výslech pomocníka ZP 10  
– doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10  
c) ochrana psovoda      
– přepadení psovoda při prohlídce Z 15  
– ovladatelnost (pouštění) Z 5  
d) samostatná činnost psa      
– zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15  
– ovladatelnost (pouštění) Z 5  
e) odolnost psa      
– útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15  
– ovladatelnost (pouštění) Z 5 100   (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

    300 (210)
 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části “ Metodika a provádění cviků „.

 1. Cvik přivolání  psa  ke mně  se  provádí  z cviku  vysílání  psa,  který  se  provádí na cvičišti.
 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
 3. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.
 4. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

 

D.  ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)

Článek 51. Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

 

 

Článek 52. Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

 1. S t o p a:

Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

 

Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.

2. P o s l u š n o s t:

Z   100 (70)
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10    
c) za pochodu odložení v sedě Z 10    
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10    
e) plížení psa (10 kroků) P 10    
f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká – střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10    
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10    
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10 100 (70)
 

3.  O b r a n a:

a)  odhalení pomocníka

– průzkum terénu (80×100 kroků, 6 zástěn)

 

 

 

ZP

 

 

 

10

   
– vyštěkání pomocníka

b) zajištění pomocníka

– prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků)

 

 

Z

10

 

10

   
– hlídání pomocníka (2 + 1 minuta)

c) ochrana psovoda

– přepadení psovoda při doprovodu pomocníka

Z 10

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění)

d) samostatná činnost psa

– zadržení pomocníka (150 kroků)

Z

 

ZP

5

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění)

e) odolnost psa

– cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu)

Z 5

 

 

20

 

 

 

100

 

 

 

(70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)
Článek 53. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3        
 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části “ Metodika a provádění cviků „.

 

 

 1. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 ). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.
 2. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
 3. Při cviku hlídání pomocníka, odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu. Hlídání pomocníka: pes musí provést zákrok do 10 kroků. Samostatné pouštění se vyžaduje do 5-ti vteřin po zákroku. Nepustí-li, je cvik ukončen anulací. Pokud nepustí ani na 1 povel po příchodu psovoda do těsné blízkosti psa, je ukončen celkovou diskvalifikací
 4. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.
 5. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné  blízkosti  psa  se  anuluje  celý  cvik  hlídání  pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.
 6. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.

 

ODDÍL II. ZKOUŠKY SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU

 

 1. ZKOUŠKA PSA STOPAŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPS 1)

Článek 54. Kritéria pro zkoušku ZPS 1

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P  =  posunkový  povel  Pokud  zkušební  řád  uvádí  obě  zkratky,   může posvod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 55. Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body S t o p a:

Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

 

Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Z 100   (70)
2. P o s l u š n o s t:

podle ZVV 1

   

100   (70)

3. Celkem (stopa, poslušnost)   200 (140)

 

 

Článek 56. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části „Metodika a provádění cviků“.

 1. Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.
 2. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

 

B.  ZKOUŠKA PSA STOPAŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPS 2)

Článek 57. Kritéria pro zkoušku ZPS 2

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový Pokud zkušební řád uvádí  obě  zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 58. Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

 1. S t o p y :
 1. stopa cizí,  nejméně  1500  kroků  dlouhá,    4  hodiny  stará,  dvakrát  lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.

Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut.                                Z               100   (70)

 1. stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, 1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

 

Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z 100   (70)
2. P o s l u š n o s t:

podle ZVV 3

   

100   (70)

3. Celkem (stopa, poslušnost)   300 (210)
Článek 59. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2    
 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části “ Metodika a provádění cviků „.

 1. Aport šplhem  pro  malá  plemena  se  provádí  na překážce  160  cm  vysoké,  činka
 2. Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.
 3. Podmínka je začít stopou A.

 

 

 1. Křížení stopy  se  provádí  30  minut  po položení  stopy  a to  v 45°  –  90°  úhlu  asi v polovině a 2. úseku ve směru stopy.

 

C.  ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPO 1)

Článek 60. Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 61. Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

 1. P o s l u š n o s t:

 

podle ZVV 1

2. O b r a n a:

    100 (70)
a) odhalení pomocníka

– průzkum terénu (60×100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut)

 

ZP

 

10

   
– vyštěkání pomocníka

b) zajištění pomocníka

– prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků)

 

 

Z

10

 

10

   
– hlídání pomocníka (2+1 minutu)

c) ochrana psovoda

– přepad psovoda při doprovodu pomocníka

Z 10

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění)

d) samostatná činnost psa

– zadržení pomocníka (150 kroků)

Z

 

ZP

5

 

15

   
– ovladatelnost (pouštění)

e) odolnost psa

– navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)

  5

 

20

 

 

100

 

 

(70)

3. Celkem (poslušnost, obrana)     200 (140)
Článek 62. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1        
 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.

 1. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

 

 

 1. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.
 2. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění Hlídání pomocníka: pes musí provést zákrok do 10 kroků. Samostatné pouštění se vyžaduje do 5-ti vteřin po zákroku. Nepustí-li, je cvik ukončen anulací. Pokud nepustí ani na 1 povel po příchodu psovoda do těsné blízkosti psa, je ukončen celkovou diskvalifikací. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny.

 

D.  ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPO 2)

Článek 63. Kritéria pro zkoušku ZPO 2

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 64. Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

 1. P o s l u š n o s t:

 

podle ZVV 3

2. O b r a n a:

    100 (70)
a) odhalení pomocníků        
– průzkum terénu        
(60×200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut) ZP 20    
– vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)   20    
b) zajištění pomocníků        
– prohlídky, výslechy, doprovody ZP 20    
– hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP 20    
c) ochrana psovoda        
– přepadení při prohlídce   15    
– ovladatelnost Z 5    
– přepadení při doprovodu   15    
– ovladatelnost Z 5    
d) samostatná činnost psa        
– zadržení pomocníka (200 kroků) ZP 15    
– ovladatelnost   5    
– útok druhého pomocníka (50 kroků)   15    
– ovladatelnost Z 5    

 

 

 1. e) odolnost psa

– cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa

(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)                                       40        200 (140)

 1. Celkem (poslušnost, obrana) 300 (210)

Článek 65. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části „Metodika a provádění cviků“.

 1. Obrana se provádí se dvěma pomocníky.
 2. Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.
 3. Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.
 4. Po nalezení pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad
 5. Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.
 6. Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.
 7. Po nalezení  druhého     pomocníka     následuje     jeho     prohlídka,     výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Odtud pokračuje doprovod obou pomocníků.
 8. Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.
 9. . Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.
 10. Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku – hlídání.
 11. Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda.
 12. Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká zatímco první pomocník zůstane stát. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.
 13. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu.
 14. Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, po ukončení boje prvního pomocníka, vybíhá z úkrytu vzdáleného 50 kroků druhý pomocník a útočí na psa až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 

 

 1. . S výjimkou  počátku  cviku  „samostatná  činnost“  má  pes  provádět   zákroky samostatně.
 2. U cviků b), c) přepadení při doprovodu prvním pomocníkem a d) útok prvního pomocníka obrany se vyžaduje samostatné pouštění. Hlídání pomocníka/ů : pes musí provést zákrok do 10 kroků, druhého do 20 kroků. Samostatné pouštění se vyžaduje do 5-ti vteřin po zákroku. Nepustí-li, je cvik ukončen anulací. Pokud nepustí ani na 1 povel po příchodu psovoda do těsné blízkosti psa, je ukončen celkovou diskvalifikací.. U ostatních cviků jsou 3 povely pro puštění

 

E.  ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA MALÝCH PLEMEN – ZMMP

Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP :

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou : Z = povel zvukový, P = povel posunkový

Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP – dosažitelné body :

 1. S t o p a  – podle ZM                                                                        50 ( 35 )
 2. P o s l u š n o s t – podle ZM                                                                50 ( 35 )

3.  S p e c i á l n í c v i k y

 1. rozlišování předmětu psovoda  – první úspěšný pokus         / ZP 10

–  druhý úspěšný pokus                                      / ZP 10

 1. vyhledání předmětů psovoda- ( 3 předměty po 5-ti bodech) / ZP 15 ovladatelnost psa  –               / ZP   5
 2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda / ZP 10

50 ( 35 )

 1. Celkem ( stopa, poslušnost a speciální cviky ) 150 ( 105 )

Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP :

 1. Rozlišování

Povel ZP „ PŘINES “. Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil, filc, apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně  odlišovat.  Terén  na rozlišení  musí  být  přehledný  tak,  aby  pes  nemusel

 

 

předměty hledat.

Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj .ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70 – ti cm. od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů pomocníků a psovoda. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi vysíláním psa a řadami zůstal nepošlapaný.

Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů dvou pomocníků. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Při odevzdávání předmětu nemusí pes sedět.

 1. Vyhledání předmětů

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas na vypracování je 5 minut. Vyhledávání se provádí v prostoru 20 x 30 kroků v čase 5-ti minut. V polovině vzdálenosti 20-ti kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje  psovod se  psem.  Na pokyn  rozhodčího  se  zastaví,  přidrží  psa  za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti cca.10-ti kroků. Na další pokyn rozhodčího ( cca. 5 sekund ) vysílá psa pro předmět. Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Další předměty odhazuje  psovod  na pokyn  rozhodčího  po cca.10-ti  krocích  a to  střídavě  na levou a pravou stranu.

Terén pro vyhledání musí být tak nepřehledný, aby předměty po odhození nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Velikost předmětů je maximálně 10 x 10 x 2 cm., přičemž jeden předmět musí být dřevěný. Předměty se nesmí svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu se nesmí používat hračky nebo výstroj psa.

 1. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel ZP „ HLEDEJ  –  APORT  “.  Psovod se  psem  vyjde  určeným  směrem. Na pokyn rozhodčího upustí připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 30-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku a vzápětí vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět.

Cvik se provádí na vzdálenost 30-ti kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Terén pro vyhledávání ztraceného předmětu nesmí být pošlapán. Pes se

 

 

vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu je maximálně 10 x 10 x 2 cm. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu a nesmí se jednat o hračku nebo výstroj psa.

 

F.ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PRVNÍHO STUPNĚ – ZMP 1

 

Článek 69. Kritéria pro zkoušku ZMP 1 :

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 2. Účast na zkoušce  nepodmiňuje  úspěšné  splnění  jiného  druhu  nebo  stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou : Z = povel zvukový, P = povel posunkový

Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých zkušební řád předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Článek 70. Náplň zkoušky ZMP 1 – dosažitelné body :

 1. S t o p a  –      podle ZVV 1                                                          100 ( 70 )
 2. P o s l u š n o s t –    podle ZVV 1                                                   100 ( 70 )

3.  S p e c i á l n í  c v i k y

 1. rozlišování předmětů psovoda – první úspěšný pokus      / ZP 15

– druhý úspěšný pokus                                   / ZP 15

 1. vyhledání předmětů psovoda ( 3 předměty po 8 bodech ) / ZP 24 ovladatelnost psa       / ZP 6
 2. vyhledání ztraceného předmětu psovoda – / ZP 20
 3. vyhledání osoby
 • průzkum terénu ( 40 x 50 kroků, 2 zástěny ) / ZP 10
 • vyštěkání pomocníka /        10  100 ( 70 )
 1. C e l k e m ( stopa, poslušnost a speciální cviky ) 300 ( 210 )

Článek 71. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1 :

 1. Poslušnost

Skok vysoký – výška překážky  40 cm Skok šplhem – výška překážky 160 cm

Aport       – dřevěná činka psovoda ( bez určení váhy )

 

 

 1. Rozlišování

Povel ZP „ PŘINES “. Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je 10 x 5 x 1 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil,  filc,  apod.).  Předměty  psovoda  a pomocníků  se  nesmí  od sebe  výrazně odlišovat. Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj.ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti cca. 70 – ti cm. od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů pomocníků a psovoda. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci a psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi vysíláním psa a řadami zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů čtyř pomocníků. Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynu rozhodčího odejde položit svoje předměty. Oba pokusy se připravují současně. Při odevzdávání předmětů musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).

 1. Vyhledání předmětů

Povel  ZP  „   HLEDEJ   –   APORT   “.   Ukázání   pravou   nebo   levou   rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 20 kroků ) rozhodí psovod dle  pokynu  rozhodčího   tři   vlastní   předměty.   Psovod nesmí   vstoupit do vyhrazeného prostoru. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět kůže. Pro každého psa musí být vytýčen vlastní prostor pro vyhledání. Základna kde se může psovod pohybovat bude určena rozhodčím.

Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být přezkušovaný pes v úkrytu.

V průběhu  cviku  může  psovod oslovovat  psa  jménem,  chválit  a dalšími  povely

„Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku  a  po každém přineseném aportu  může  dát  psovod psu  nasumovat z igelitového sáčku pach z kontrolního předmětu.

Po nalezení předmětu se musí pes s předmětem rychle  a nejkratší  cestou  vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).

 

 

 1. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem na vodítku a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 50-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku a vzápětí vyšle psa  k nalezení  a přinesení  ztraceného  předmětu.  Pes  musí  dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).

Cvik se provádí na vzdálenost 50-ti kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 3 minuty. Terén pro vyhledávání ztraceného předmětu nesmí být pošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět musí být použita peněženka o velikosti max. 10 x 10 cm. nebo klíče v klíčence. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.

 1. Vyhledání osoby

Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu sedí a je bez ochranného rukávu. Provádí se buď v přírodním terénu, a to v prostoru 40 x 50 kroků nebo na cvičišti na makety umístěné v prostoru 80 x 100 kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Vždy je rozmístěno 6 maket.

 • V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně  do požadovaného   směru,    je    psovodem    přivolán    a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
 • V prostoru s maketami – psovod uvolní  psa  z vodítka  a se  psem  u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a pak prochází středem mezi maketami až na úroveň makety. Na další pokyn rozhodčího vysílá psa na 5. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej odvolává. Rozhodčí v tomto případě stojí u makety ve které je ukrytý pomocník ( vždy 6. maketa ).

 

 

Označení nalezené osoby.

Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání  nějakou polohu, nesmí se  však  od nalezené  osoby  vzdalovat  a odvracet  svou  pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.

 

G.  ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN DRUHÉHO STUPNĚ – ZMP 2

 

Článek 72. Kritéria pro zkoušku ZMP 2 :

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 1.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou : Z = povel zvukový, P = povel posunkový

Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.

Náplň zkoušky ZMP 2 – dosažitelné body :

 1. S t o p a –     podle ZVV 2                                                 100 ( 70 )
 2. P o s l u š n o s t –    podle ZVV 2                                          100 ( 70 )

3.  S p e c i á l n í  c v i k y

 1. rozlišování cizího předmětu – první úspěšný pokus                    / ZP 15

–  druhý úspěšný pokus                                              / ZP 15

 1. vyhledání cizích předmětů –   ( 3 předměty po 8 bodech )          / ZP 24 ovladatelnost           –                              / ZP 6

 

 1. vyhledání ztraceného předmětu – ( předmět pomocníka )           / ZP 20
 2. vyhledání osoby
 • průzkum terénu ( 60 x 100 kroků, 4 zástěny / ZP 10
 • vyštěkání pomocníka / 10   100 ( 70 )
 1. C e l k e m ( stopa, poslušnost a speciální cviky ) 300 ( 210 )

 

 

Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2 :

 1. Poslušnost

Aport skokem     –  výška překážky 40 cm. ( dřevěná činka psovoda, bez určení váhy ) Kladina vysoká                               – nahrazena kladinou nízkou ( překonání v jednom směru )

 • Po vyslání  pes  překonává  samostatně,  (psovod  na místě)  po překonání  jej psovod zastaví ( v libovolné poloze ) a přichází k němu.
 1. Rozlišování

Povel ZP „ PŘINES “. Cvik se nemusí provádět ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je 10 x 5 x 1 cm.. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach ( textil, filc, apod.). Terén na rozlišení musí být přehledný tak, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá ke směru vyslání a druhá řada je souběžná se směrem vyslání, jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa z určeného místa, tj.ze vzdálenosti 5-ti kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach kontrolního   předmětu   z igelitového    sáčku.    Předměty    jsou    položeny    v řadě ve vzdálenosti cca. 70 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, přičemž při druhém pokusu se mění položení předmětů. Pořadí položení předmětů určí rozhodčí. Předmět, který pes při rozlišování zvedl, nesmí být již použit.

Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi cizími předměty dvou pomocníků. V jedné řadě je jeden předmět kladeče stopy a dvakrát 2 předměty pomocníků. Při pokládání předmětů je psovod i pes v úkrytu. Oba pokusy se připravují najednou.

 1. Vyhledání cizích předmětů

Na zkouškách se doporučuje pro každého psa vytýčit zvláštní prostor. Na soutěžích stačí zvlášť pro psy a zvlášť pro feny.

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 6 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 30 kroků ) rozhodí kladeč stopy dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět kůže. Předměty musí mít kladeč stopy u sebe 30 minut před započetím cviku.Vytýčení prostoru pro vyhledávání nesmí provádět kladeč stopy. Základnu po které se může psovod pohybovat určí rozhodčí. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být psovod a pes v úkrytu.

 

 

V průběhu  cviku  může  psovod oslovovat  psa  jménem,  chválit  a dalšími  povely

„Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé či levé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přineseném aportu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach kontrolního předmětu, který mu předá pomocník.

Po nalezení předmětu se  musí  pes  s předmětem  rychle  a nejkratší  cestou  vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).

 1. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem, pomocník a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí pomocník připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 80-ti krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku (předmět pomocníka ) a na pokyn rozhodčího vyšle psa k nalezení a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).

Cvik se provádí na vzdálenost 80 kroků, přičemž čas na přinesení předmětu jsou 2 minuty. Pes se vysílá pro předmět po 2 minutách po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět  musí  být  použita  peněženka  o velikosti  max.  10  x  10  cm.,  nebo  klíče v klíčence. Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.

 1. Vyhledání osoby

Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu  sedí  a je  bez  ochranného  rukávu.  Provádí  se  buď  v přírodním  terénu,  a to v prostoru 60 x 100 kroků nebo na cvičišti na makety umístěné v prostoru 80 x 100 kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Vždy je rozmístěno 6 maket.

 • V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně  do požadovaného   směru,    je    psovodem    přivolán    a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
 • V prostoru s maketami – psovod uvolní  psa  z vodítka  a se  psem  u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a pak prochází středem mezi maketami až na úroveň makety. Na další pokyn rozhodčího vysílá psa na 3. maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem může psa přivolat a přímo jej vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej

 

 

odvolává.  Rozhodčí  v tomto  případě  stojí  u makety  ve které  je  ukrytý pomocník ( vždy 6. maketa ).

Označení nalezené osoby.

Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání  nějakou polohu, nesmí se  však  od nalezené  osoby  vzdalovat  a odvracet  svou  pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.

 

H.  ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN TŘETÍHO STUPNĚ –  ZMP 3

Článek 73. Kritéria pro zkoušku ZMP 3 :

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP 2.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou : Z = povel zvukový, P = povel posunkový

Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.

Náplň zkoušky ZMP 3 – dosažitelné body :

 1. S t o p a –      podle ZVV 3     100 ( 70 )
 2. P o s l u š n o s t –     podle ZVV 3     100 ( 70 )

3.  S p e c i á l n í  c v i k y

 1. rozlišování osoby ( kladeč stopy ) – první úspěšný pokus / ZP 15

–  druhý úspěšný pokus                                           / ZP 15

 1. vyhledání cizích předmětů –   ( 3 předměty po 8 bodech )       / ZP 24 ovladatelnost           –                              / ZP 6

 

 1. vyhledání ztraceného předmětu  –  ( předmět pomocníka )        / ZP 20
 2. vyhledání osoby
 • průzkum terénu ( 80 x 100 kroků, 6 zástěn ) / ZP 10
 • vyštěkání pomocníka /        10  100 ( 70 )
 1. C e l k e ( stopa, poslušnost a speciální cviky ) 300 ( 210 )

 

 

Připomínky k provádění zkoušky ZMP 3 :

 1. Poslušnost.

Aport šplhem      –  výška překážky 160 cm. (dřevěná činka pořadatele, bez určení váhy

)

Kladina vysoká     – nahrazena kladinou nízkou ( oba směry )

–        Psovod vysílá psa a přivolává zpět.

 1. Rozlišování

Povel „ OZNAČ “. Cvik se provádí tak,že psovod vysílá psa do řady 5ti stojících osob mezi kterými je pomocník (kladeč stopy) z určeného místa ze vzdálenosti cca 10ti kroků. Osoby jsou vzdálené od sebe cca 3 kroky a ke psu se chovají netečně. Pře vysláním musí dát psovod psu nasumovat pach kontrolního předmětu z igelitového sáčku.  Provádí  se  2  pokusy.  První  vyslání  kolmo  k řadě,  druhé  vyslání  souběžně s řadou.Při druhém pokusu se mění postavení řady, místo i postavení pomocníků. Postavení pomocníků v obou pokusech určuje rozhodčí. Pes musí osobu označit štěkáním nebo zaujetím polohy v její těsné blízkosti. Oba pokusy se připravují samostatně bez přítomnosti psa a psovoda.

 1. Vyhledání cizích předmětů.

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 6 minut, přičemž čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledávání předmětů ( na ploše 20 x 50 kroků ) rozhodí kladeč stopy dle pokynu rozhodčího tři vlastní předměty. Předměty jsou o velikosti 10 x 5 x 1 cm. Jeden je z textilu, druhý ze dřeva a třetí předmět jsou 3 klíče na kovovém kroužku. Předměty musí mít kladeč stopy u sebe 30 minut před započetím cviku.Vytýčení prostoru pro vyhledávání nesmí provádět kladeč stopy. Psovod se může pohybovat po ose až do poloviny prohledávaného prostoru. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět a pes byl nucen předměty hledat. Při rozmístění předmětů ve vytýčeném prostoru musí být psovod a pes v úkrytu.

V průběhu  cviku  může  psovod oslovovat  psa  jménem,  chválit  a dalšími  povely

„Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé či levé ruky navádět psa ve vytýčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přineseném aportu může dát psovod psu nasumovat z igelitového sáčku pach kontrolního předmětu, který mu předá pomocník.

Po nalezení předmětu se  musí  pes  s předmětem  rychle  a nejkratší  cestou  vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět v sedě ( viz.cvik aportování ).

 

 

 1. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel ZP „ HLEDEJ – APORT “. Psovod se psem, pomocník a rozhodčí vyjdou určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí pomocník připravený předmět tak, aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se po cca. 100 krocích zastaví. Na další pokyn rozhodčího   dá   psovod psu   nasumovat   pach   kontrolního   předmětu   pomocníka z igelitového sáčku a na pokyn rozhodčího vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí dojít ke ztracenému předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Při odevzdání předmětu musí pes sedět ( viz. cvik aportování ).

Cvik se provádí na vzdálenost 100 kroků, přičemž čas na přinesení předmětu je 3 minuty. Pes se vysílá pro předmět po 5-ti minutách po ujití dané vzdálenosti. Jako předmět  musí  být  použita  peněženka  o velikosti  max.  10  x  10  cm.,  nebo  klíče v klíčence (na soutěžích možné nahradit ) Předmět se nesmí výrazně odlišovat barvou od terénu.

 1. Vyhledání osoby

Povel ZP „REVÍR – KE MNĚ – K NOZE“ . Pomocník v maketě nebo volném terénu sedí a je bez ochranného rukávu. Provádí se buď v přírodním terénu, a to v prostoru 80 x  100  kroků  nebo  na cvičišti  na makety  umístěné  v prostoru  80  x  100  kroků ( minimální povolený prostor je 60 x 80 kroků). Cvik se provádí na 6 maket.

 • V přírodním terénu – psovod i s rozhodčím stojí na začátku prohledávaného prostoru, na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa na průzkum a sám prochází středem prohledávaného prostoru následován rozhodčím. Vzdálí-li se pes dostatečně  do požadovaného   směru,    je    psovodem    přivolán    a vyslán do protějšího směru, tímto způsobem postupuje psovod až do nalezení hledané V okamžiku kdy pes začne vyštěkávat se psovod zastavuje a dále pokračuje až na pokyn rozhodčího.
 • V prostoru s maketami – psovod se psem u nohy na začátku revíru vyčká pokynu rozhodčího a vysílá psa na maketu a pokračuje v chůzi středem prostoru. Po oběhnutí makety psem  může  psa  přivolat  a přímo  jej  vysílá na protější maketu. Po vyslání psa na maketu, ve které je ukrytý pomocník se psovod zastavuje a nechává psa pracovat samostatně. Teprve na pokyn rozhodčího přichází ke psu a na další pokyn jej odvolává. Rozhodčí v tomto případě stojí u makety, ve které je ukrytý pomocník.

 

 

Označení nalezené osoby.

Ihned po nalezení osoby má pes tento nález oznámit štěkotem. Štěkání má být intenzivní, vytrvalé a pozorné směrem k nalezené osobě. Nesmí však být příliš agresivní a nesmí být kontaktní. Je lhostejné zda pes zaujme při štěkání  nějakou polohu, nesmí se  však  od nalezené  osoby  vzdalovat  a odvracet  svou  pozornost. Po odvolání má okamžitě a ochotně reagovat na povel a rychle se přiřadit k noze psovoda. Pomocník v maketě sedí a chová se ke psu netečně. Je chráněn ochranným oděvem ( figurantské kalhoty a vesta) avšak bez ochranného rukávu.

Na zkouškách je třeba dodržet, že všechny pachové práce pro jednoho psa jsou prováděny na stejného pomocníka. Na soutěžích rozdělených do více dnů je třeba dodržet, že pachové práce pro jednoho psa prováděné v jeden den jsou prováděny na stejného pomocníka. Na soutěžích soustředit co nejvíce cviků pro diváky, včetně vyhledání a rozlišování.

Předměty (jako peněženku a klíčenku) je na soutěžích možné nahradit.

 

I.  ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PSA OBRANÁŔE – ZMPO

Článek 74.  Kritéria pro zkoušku ZMPO :

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZMMP nebo ZZO nebo BH, popř.

ZMP 1 (zkoušky na kterých již psovod prokázal, že je pes ovladatelný a zvladatelný).

 1. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou : Z = povel zvukový, P = povel posunkový

Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba povely současně.

Náplň zkoušky ZMPO – dosažitelné body :

 1. P o s l u š n o s t –       podle ZVV 1                            100 ( 70 )

S úpravami podle ZMP 1

3.  S p e c i á l n í  c v i k y

 1. vyhledání figuranta / ZP 10
 2. vyštěkání figuranta / Z 10
 3. zajištění figuranta / Z 10
 4. doprovod figuranta / Z 10
 5. napadení psovoda / Z 30
 6. hlídání předmětu / ZP 30

100 ( 70 )

 1. C e l k e ( poslušnost a speciální cviky ) 200 ( 140 )

 

 

Připomínky k provádění zkoušky ZMPO :

 1. Vyhledání figuranta

Povel ZP „ REVÍR (ukázání rukou do směru)– KE MNĚ – K NOZE“ . V prostoru 50 x 60 kroků jsou rozmístěny nepravidelně alespoň 4 různé úkryty. Prostor může být ohraničen. Psovod se psem a rozhodčí vstoupí do prostoru kde na pokyn rozhodčího psovod uvolní psa a vysílá jej střídavě vlevo a vpravo k prověřování úkrytů. Pes musí aktivně prohledávat úkryty v prostoru a přitom být ovladatelný a reagovat na pokyny psovoda. Psovod s rozhodčím procházejí středem určeného prostoru klidnou chůzí bez zbytečného zastavování a vybočování z osy postupu.

Hodnotí se aktivní, pozorné prohledávání prostoru, ale také ochotná a ukázněná reakce na pokyny psovoda.

 1. Vyštěkání figuranta

Povel Z „K NOZE“. Nalezne-li pes figuranta v některém z úkrytů má okamžitým štěkáním oznámit, že nalezl ukrytou osobu. Vyštěkání má být aktivní, dravé, bez přestávek. Pes má  vyštěkávat  v těsné  blízkosti,  ale  nemělo  by  dojít  ke kontaktu. Po celou dobu vyštěkávání musí být pes plně soustředěný na figuranta, nesmí se otáčet na psovoda ani na rozhodčího a nesmí se od figuranta vzdalovat. Nalezne-li pes figuranta, psovod i rozhodčí  se  zastaví  a nechají  pracovat  psa  samostatně.  Teprve na pokyn rozhodčího přichází psovod ke psu na vzdálenost 5ti kroků a tam se zastaví. Na další pokyn rozhodčího psa odvolává. Pes okamžitě přestává vyštěkávat a řadí se k noze psovoda.

 1. Zajištění figuranta

Povel Z „K NOZE – LEHNI – SEDNI“

Prohlídka Výslech

Po odvolání psa od figuranta na pokyn rozhodčího vyzve psovod figuranta  aby vystoupil z úkrytu a zastavil se na určeném místě. Poté odkládá psa ve vzdálenosti cca 5ti kroků, nechá jej střežit a odchází za figuranta, kde provádí jeho prohlídku. Při prohlídce odebírá figurantovi zbraň (obušek). Po odebrání se vrací ke psu, povelem jej posadí a provádí výslech zajištěné osoby. Účelem výslechu by mělo být zjistit totožnost osoby a záměr, se kterým se zde ukrývala. Výslech ukončuje rozhodčí.

Hodnotí se zda je pes ukázněný a pozorný, zda při zajištění neruší a neodvrací pozornost psovoda, zda není příliš agresivní a nemá snahu figuranta napadnout.

 

 

 1. Doprovod figuranta

Povel Z „ K NOZE“. Po ukončení výslechu se psovod na pokyn rozhodčího přiřadí k figurantovi a provádí boční doprovod bez vodítka k rozhodčímu (cca 20 kroků) tak, že pes jde mezi psovodem a figurantem. Požaduje se, aby pes šel klidně a ukázněně a sledoval figuranta. U rozhodčího se celá skupina zastaví, psovod odevzdá rozhodčímu zajištěnou osobu a zbraň (obušek).na pokyn rozhodčího dává psovod psa na vodítko. Rozhodčí předá figurantovi obušek a vyzve jej aby poodešel. Po odstoupení figuranta pokračuje psovod se psem a rozhodčím ještě asi 10 kroků , pak se zastaví a psovod na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a nasadí psu náhubek.

Hodnotí se kázeň psa a pozorné sledování figuranta.

 1. Napadení psovoda

Povel Z „ K NOZE – ZADRŽ“. Po uvolnění psa z vodítka stojí psovod na místě a pes sedí klidně u jeho nohy. Figurant prochází klidným krokem kolem psovoda se psem ve vzdálenosti cca 5ti kroků a psa ani psovoda si nevšímá. Po přejití cca 10ti kroků za psovoda  se  prudce   otočí   a s výhružnými   nápřahy   a křikem   se   snaží   útočit na psovoda. Psovod povelem umožní psu zákrok. Pes má okamžitě vyrazit proti figurantovi a kontaktním střetem zabránit útoku. Figurant zastavuje útok na pokyn rozhodčího, po zastavení figuranta přestává pes bojovat a dále figuranta střeží v těsné blízkosti. Na další pokyn rozhodčího psovod odvolává psa, ten se vrací do výchozího postavení k noze psovoda.

Hodnotí se klidné sledování, když figurant pouze přechází, reakce na napadení, tvrdý, nekompromisní kontaktní zákrok po útoku, reakce na zastavení boje, střežení klidně stojícího figuranta, ukázněné odvolání.

 1. Hlídání předmětu

Povel ZP „ K NOZE – HLÍDEJ – UKÁZÁNÍ PŘEDMĚTU“. Na tento cvik přichází psovod se psem a rozhodčí do prostoru kde jsou vyznačeny dva soustředné kruhy různých velikostí. Vnitřní kruh o průměru  2m,  vnější kruh o průměru 7m. Psovod do středu  kruhu  pokládá  předmět,  který  má  pes  hlídat  (taška,  oblečení),  nechává u předmětu psa opatřeného náhubkem jedno v jaké poloze a odchází do úkrytu vzdáleného cca 50 kroků. Po půl minutě přichází figurant a snaží se psu předmět odebrat. Vstoupí-li figurant do vnitřního (kontaktního) kruhu, může jej pes nekompromisně napadnout. Ale opustí-li figurant kontaktní zónu (vnitřní kruh), musí se pes vrátit k předmětu a dále jej hlídat. Cvik je ukončen před limitem podaří-li se figurantovi sebrat předmět aniž by pes reagoval nebo podaří-li se figurantovi vylákat psa mimo zónu pozornosti ( vnější kruh). Doba přezkušování ostražitosti a pozornosti psa při hlídání je 3 minuty. Nepodaří-li se v této době figurantovi sebrat předmět bez odporu nebo vylákat psa z vnějšího kruhu, cvik rozhodčí ukončuje a přivolává psovoda.

Hodnotí se opravdovost hlídání, v kontaktní zóně a ochota vracet se zpět k předmětu, opustí-li figurant kontaktní zónu.

 

 

J.  ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)

Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým

Článek 76. Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

 1. P o s l u š n o s t:

 

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10  
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10  
c) sedni – lehni (na vodítku u nohy) ZP 10  
d) za pochodu odložení vleže ZP 10  
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10  
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60   (42)
 1. S p e c i á l n í c v i k y
  1. přivolání psa za ztížených podmínek ZP
  2. chování psa ve skupině osob ZP
  3. chování psa krátkodobě přivázaného

a ponechaného o samotě                                                                  ZP

Článek 77. Připomínky k provádění zkoušky ZZO

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé

části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.

 1. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.
 2. Ovladatelnost psa  na vodítku  se  provádí  za chůze  s  obratem  vlevo,  vpravo  bok a čelem Předepsaný pohyb  psa  na vodítku  u nohy  se  přezkouší  i  za poklusu na rovném úseku dlouhém  10  kroků.  Provede  se  přezkoušení  ovladatelnosti  psa na místě -obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.
 3. Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

 

 

 1. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 – 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se  psem   na vodítku   za pochodu   posunkovým   a slovním   povelem   psa i s vodítkem položí a aniž  by  měnil  rytmus  a způsob  chůze  pokračuje  dále  ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.
 2. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmě Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí  donést  předmět  do vzdálenosti  minimálně  2  kroky od psovoda.
 3. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj,  pes  sedí  u levé    Na pokyn  rozhodčího  uvolní  psa  z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.
 4. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy s náhubky na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míč Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se  vzdálí  od psovoda,  nesmí  napadat  psy,  psovody  a osoby,  hrající si s míčem.
 5. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují  se   do hovoru.   Po dalších   30   vteřinách   přichází   další psovod se psem   na vodítku   a zastaví   se   těsně   u skupiny.   Celá   skupina   setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

 

 

 1. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem  na vodítku  a náhubkem  přichází  k  rozhodčímu,  zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází  do úkrytu  vzdáleného  minimálně  20  kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob.  Po 30  vteřinách přejde  v těsné  vzdálenosti  kolem  uvázaného  psa  pomocník  se  psem.  Při  setkání s rozhodčím  a i  v době,  kdy  je  uvázaný,  se  pes  musí  chovat  klidně,  nemá  štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.
 2. Hodnocení provedení cviků části „Poslušnost“ se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.
 3. Hodnocení speciálních cviků:
  1. přivolání psa za ztížených podmínek
 • okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku – prospěl výborně
 • vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod – prospěl
 • pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi – neprospěl.
  1. chování psa ve skupině lidí
 • pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem – prospěl výborně
 • pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit – prospěl
 • pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně – neprospěl.
  1. chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
 • pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje – prospěl výborně
 • při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout – prospěl
 • při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá – neprospěl.
 1. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.
 2. V případě , že pes napadne osobu nebo jiného psa – je ze zkoušky vylouč

 

 

Poznámky:

 

 

Obrazová příloha

 

Obrázek č. 1 :

Rozlišování předmětů

 

 

 

 

 

P – Předmět psovoda nebo pomocníka, který má být označen (přinesen).

X – Indiferentní předměty pomocníků.

PS – Místo vyslání psa k provedení cviku. Sem je také pokládán předmět pro navětření. Pomocníci se psovodem nebo jen pomocníci přicházejí k místu položení předmětů společně a to zezadu. Předměty odhazují na určenou vzdálenost do jedné řady. Druhý pokus rozlišování předmětů se provádí na jiném místě. Při druhém pokusu se mění

pořadí předmětů v řadě.

Příprava cviku a jeho organizace je stejná u obou typů (vlastní, cizí) rozlišování.

 

Vyhledávání předmětů ZMMP

 

 

 

Doporučené tvary stop (možné i jejich zrcadlové pohledy):

 • pro zkoušky ZM, ZMMP, ZVV, ZPS 2 (A) :

 

 

 

 • pro zkoušky ZPS 1, ZPS 2 (B) :

 

 

Překážka 1 m vysoká

 

 

 

 

Obrázek č. 5 :

Šikmá stěna – bariéra

Pohled zepředu                                                      Pohled z boku

Výška : 180 cm                                                    190 cm boční délka každé stěny

Šířka : 150 cm                                                      24 x 48 mm výstupní lišty

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 :

Kladina vysoká 2 m, široká 30 cm.

 

 

 

 

Lehký úder levou rukou o stehno (používá se když je pes u psovoda).

 

 

Povel „LEHNI“

Ze vzpažení pravou paži připažit předem (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).

 

 

Povel „VSTAŇ“

Zdvihnout do pasu před sebe poloohnutou pravou paži dlaní nahoru (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).

 

 

 

Povel „SEDNI“

Předpažit pravou paži do výše oka dlaní vpřed (používá se, když je pes od psovoda vzdálen).

 

 

 

Povel „ŠTĚKEJ“

 1. ohnout pravou paži v lokti ke psu a se vztyčeným ukazovákem třikrát kmitnout před očima psa (užívá se když je pes u psovoda).
 2. ohnout pravou paži v lokti směrem vzhůru, vztyčit ukazovák a třikrát kmitnout směrem proti psu (používá se když je pes vzdálen od psovoda).

 

 

Povel „PLAZ“

Komíhání pravé ruky nalevo a napravo před sebou ve výši boků (používá se když je pes vzdálen od psovoda).

 

 

 

Povel „ZŮSTAŇ“

Mírné přiložení dlaně levé ruky před čenich psa.

 

Vydal Český kynologický svaz

z pověření Českomoravské kynologické unie schválen ÚKOZ 11.3.2003

č.j. 4777/2003 – 1020

dotisk – 2012, náklad 2.500 ks

Publikace je určena pro potřebu základních kynologických organizací a klubů.

Recent Posts

Leave a Comment

Kontaktujte nás

Zanechte nám, prosím, zprávu. Ozveme se, jak to jen bude možné.